System zapewnienia jakości kształcenia na uczelni – aspekty prawne i praktyczna organizacja systemu.

Termin szkolenia:
30.06.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do systemu zapewnienia jakości kształcenia:
    • Definicje i cele systemu zapewnienia jakości w uczelniach wyższych.
    • Podstawowe zasady i komponenty systemu zapewnienia jakości.

2. Prawne podstawy i regulacje:
    • Obowiązujące przepisy prawne dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Polsce.
    • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w kontekście systemu zapewnienia jakości.
    • Rozporządzenia i wytyczne ministerialne dotyczące jakości kształcenia.

3. Procesy i procedury w systemie zapewnienia jakości:
    • Planowanie i opracowanie polityki jakości w uczelni.
    • Procedury oceny i akredytacji programów studiów.
    • Monitorowanie i ewaluacja jakości kształcenia.
    • Procesy doskonalenia jakości kształcenia.

4. Narzędzia i metody oceny jakości kształcenia:
    • Systemy pomiaru satysfakcji studentów, absolwentów i pracodawców.
    • Metody oceny wyników nauczania i osiągnięć studentów.
    • Samoocena programów studiów i uczelni.
    • Wykorzystanie danych i wskaźników jakościowych w ocenie.

5. Uczestnicy systemu zapewnienia jakości:
    • Rola władz uczelni w zapewnianiu jakości kształcenia.
    • Komisje jakościowe i ich zadania.
    • Rada jakości kształcenia i jej funkcje.
    • Zaangażowanie studentów i pracowników w system zapewniania jakości.

6. Ewaluacja i doskonalenie jakości kształcenia:
    • Analiza wyników ewaluacji i oceny jakości kształcenia.
    • Planowanie i wdrażanie działań doskonalących.
    • Proces ciągłego doskonalenia jakości kształcenia.
    • Udział pracowników, studentów i interesariuszy w doskonaleniu jakości.

7. Międzynarodowe aspekty systemu zapewnienia jakości:
    • Europejski System Transferu i Akumulacji Kredytów (ECTS).
    • Europejskie Standardy i Wytyczne dla Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym.
    • Współpraca międzynarodowa w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

8. Dobre praktyki i studia przypadków:
    • Przykłady skutecznych rozwiązań w systemie zapewnienia jakości.
    • Studia przypadków uczelni wyższych

 

Prelegent:

Od 1998 roku pracownik  wiodącej uczelni publicznej w kraju – obecnie uczelni badawczej. Od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, po zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni obecnie pełni funkcje dyrektora Centrum Obsługi Studiów zarządzając 76-cio osobowym zespołem  odpowiedzialnym za rekrutację na studia i studia podyplomowe,  obsługę studiów,  wsparcie z pomocy materialnej oraz równanie szans edukacyjnych  dla studiujących osób z niepełnosprawnością,  obsługę procesu rozliczania zajęć dydaktycznych oraz procesu dyplomowania. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia, rady kształcenia na uczelni oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, od 16 lat audytor uczelniany ds. kształcenia.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego, w 2022 ukończyła studia Executive Master of Business Administration MBA.

Od 7 lat prowadzi szkolenia z zakresu organizacji studiów i studiów podyplomowych oraz wszelkich spraw związanych z obsługą studenta.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY