Ewaluacja jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) oraz procedur, procesów i zasad organizacji oceny programowej oraz dokumentów z nią związanych

Termin szkolenia:
23.06.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA):
    • Rola i zadania PKA w zapewnianiu jakości kształcenia w polskich uczelniach.
    • Organizacja i struktura PKA.
    • Relacje między PKA a uczelniami.

2. Procedury i proces ewaluacji jakości kształcenia:
    • Ocenianie programowe jakości kształcenia w ramach PKA.
    • Etapy i kroki procesu ewaluacji jakości.
    • Zasady oceny programowej i kryteria wyznaczane przez PKA.
    • Działania i dokumenty wymagane od uczelni w procesie ewaluacji.

3. Zasady organizacji oceny programowej:
    • Wytyczne PKA dotyczące organizacji oceny programowej.
    • Ustalanie terminów i harmonogramów ocen programowych.
    • Role i odpowiedzialności uczelni oraz ekspertów zewnętrznych w procesie oceny.
    • Komunikacja między uczelnią a PKA w trakcie oceny programowej.

4. Dokumenty związane z oceną programową:
    • Wymogi dokumentacyjne dla uczelni przygotowujących się do oceny programowej.
    • Wzory dokumentów stosowanych w procesie oceny programowej.
    • Przykłady raportów, planów doskonalenia i innych dokumentów związanych z oceną.

5. Kryteria i wskaźniki oceny jakości kształcenia:
    • Katalog kryteriów oceny programowej stosowany przez PKA.
    • Wskaźniki jakości kształcenia brane pod uwagę w procesie oceny programowej.
    • Ocena programowa a efekty kształcenia, kadra dydaktyczna, programy nauczania itp.

6. Praktyczne przykłady i studia przypadków:
    • Przykłady procesu oceny programowej dla konkretnych programów studiów.
    • Studia przypadków uczelni poddanych ocenie programowej przez PKA.
    • Dobre praktyki w zakresie przygotowania do oceny programowej i doskonalenia jakości kształcenia.

7. Współpraca z PKA i rekomendacje:
    • Wskazówki dla uczelni w zakresie współpracy z PKA i przygotowania do oceny programowej.
    • Omówienie rekomendacji PKA dla uczelni w celu doskonalenia jakości kształcenia.
    • Rozważanie procesu akredytacji i ewaluacji jako kontynuacji doskonalenia jakości kształcenia.

 

Prelegent:

Od 1998 roku pracownik  wiodącej uczelni publicznej w kraju – obecnie uczelni badawczej. Od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, po zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni obecnie pełni funkcje dyrektora Centrum Obsługi Studiów zarządzając 76-cio osobowym zespołem  odpowiedzialnym za rekrutację na studia i studia podyplomowe,  obsługę studiów,  wsparcie z pomocy materialnej oraz równanie szans edukacyjnych  dla studiujących osób z niepełnosprawnością,  obsługę procesu rozliczania zajęć dydaktycznych oraz procesu dyplomowania. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia, rady kształcenia na uczelni oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, od 16 lat audytor uczelniany ds. kształcenia.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego, w 2022 ukończyła studia Executive Master of Business Administration MBA.

Od 7 lat prowadzi szkolenia z zakresu organizacji studiów i studiów podyplomowych oraz wszelkich spraw związanych z obsługą studenta.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY