Zasady sporządzania i wydawania dyplomu ukończenia studiów i suplementów do dyplomu w świetle obowiązujących przepisów prawa

Termin szkolenia:
06.10.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)Program szkolenia:

1. System edukacji wyższej w Polsce:
      • Struktura systemu edukacji wyższej.
      • Stopnie i tytuły naukowe przyznawane w Polsce.
      • Organizacja uczelni i ich uprawnienia do nadawania stopni i tytułów.
2. Aktualne przepisy prawne:
      • Obowiązujące akty prawne dotyczące dyplomów i suplementów w Polsce.
      • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce regulująca zasady nadawania dyplomów.
      • Inne przepisy i rozporządzenia istotne dla procesu wydawania dyplomów.
3. Dyplom ukończenia studiów:
      • Wymogi dotyczące sporządzania dyplomu ukończenia studiów.
      • Informacje, które powinny znaleźć się na dyplomie.
      • Podpisy i pieczęcie wymagane na dyplomie.
      • Weryfikacja dyplomów przez odpowiednie władze.
4. Suplement do dyplomu:
      • Definicja i cel suplementu do dyplomu.
      • Zawartość i struktura suplementu.
      • Procedury sporządzania i wydawania suplementu.
5. Procedury wydawania dyplomów i suplementów:
      • Wymogi formalne i administracyjne związane z wydawaniem dyplomów.
      • Procedury przekazywania dyplomów absolwentom.
      • Wyjątki dotyczące wydawania dyplomów.
6. Uprawnienia do nadawania dyplomów i suplementów:
      • Uprawnienia uczelni do nadawania dyplomów.
      • Procedury i kontrole sprawdzające przed nadaniem dyplomu.
      • Weryfikacja autentyczności dyplomów.
7. Zasady uwierzytelniania dokumentów o wykształceniu.
8. Zasady archiwizacji i przechowywania dyplomów:
      • Okres przechowywania dyplomów i dokumentów związanych.
      • Zasady archiwizacji i zabezpieczania dyplomów.
      • Procedury w przypadku utraty lub uszkodzenia dyplomu.
9. Studia zagraniczne:
      • Zasady uznawania dyplomów i suplementów z zagranicznych uczelni.
      • Procedury i wymogi dla absolwentów studiów zagranicznych.
10. Zasady sporządzania i wydawania duplikatów.
11. POL-on  i zasady sporządzania i przekazywania wzorów pieczęci urzędowych i podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów o wykształceniu.
12. Dyskusja i studium przypadków ;

 

Prelegent:

Od 1998 roku pracownik  wiodącej uczelni publicznej w kraju – obecnie uczelni badawczej. Od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, po zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni obecnie pełni funkcje dyrektora Centrum Obsługi Studiów zarządzając 76-cio osobowym zespołem  odpowiedzialnym za rekrutację na studia i studia podyplomowe,  obsługę studiów,  wsparcie z pomocy materialnej oraz równanie szans edukacyjnych  dla studiujących osób z niepełnosprawnością,  obsługę procesu rozliczania zajęć dydaktycznych oraz procesu dyplomowania. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia, rady kształcenia na uczelni oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, od 16 lat audytor uczelniany ds. kształcenia.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego, w 2022 ukończyła studia Executive Master of Business Administration MBA.

Od 7 lat prowadzi szkolenia z zakresu organizacji studiów i studiów podyplomowych oraz wszelkich spraw związanych z obsługą studenta.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY