E-teczka i proces elektronicznego obiegu dokumentacji w uczelni

Termin szkolenia:
28.06.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie

    Cel szkolenia
    Przegląd podstawowych aktów prawnych dotyczących dokumentacji związanej z przebiegiem studiów
    Wprowadzenie do pojęć związanych z teczka akt osobowych studenta i dokumentacją elektroniczną

II. Dokumentacja przebiegu studiów – zasady ogólne

    Rodzaje dokumentów związanych z przebiegiem studiów i ich znaczenie
    Zasady postępowania z dokumentacją papierową i elektroniczną
    Terminy przechowywania dokumentów

III. Elektroniczna teczka akt osobowych studenta

    Przegląd funkcjonalności i możliwości prowadzenia e-teczki
    Zasady przechowywania dokumentów w e-teczce
    Przykłady wykorzystania e-teczki w praktyce

IV. Załatwianie spraw studenckich w sposób elektroniczny

    Zasady składania podań i wniosków elektronicznych
    Procedury wydawania decyzji i rozstrzygnięć elektronicznych
    Komunikacja elektroniczna z uczelnią

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

    Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
    Zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście teczki akt osobowych studenta
    Zasady bezpiecznego przetwarzania danych w teczce akt osobowych studenta

VI. Podsumowanie i dyskusja

    Omówienie najważniejszych zagadnień i pytań związanych z teczka akt osobowych studenta i dokumentacją elektroniczną
    Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
    Podsumowanie szkolenia i perspektywy dalszej pracy

Zaproponowany program ma na celu przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z dokumentacją związaną z przebiegiem studiów, w tym elektroniczną teczką akt osobowych studenta. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać procedury postępowania z dokumentacją, zasad przechowywania dokumentów i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Ponadto omówione zostaną możliwości załatwiania spraw studenckich w sposób elektroniczny oraz najnowsze zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji związanej z przebiegiem studiów.

Prelegent:

Od 1998 roku pracownik  wiodącej uczelni publicznej w kraju – obecnie uczelni badawczej. Od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich, po zmianach w strukturze organizacyjnej uczelni obecnie pełni funkcje dyrektora Centrum Obsługi Studiów zarządzając 76-cio osobowym zespołem  odpowiedzialnym za rekrutację na studia i studia podyplomowe,  obsługę studiów,  wsparcie z pomocy materialnej oraz równanie szans edukacyjnych  dla studiujących osób z niepełnosprawnością,  obsługę procesu rozliczania zajęć dydaktycznych oraz procesu dyplomowania. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia, rady kształcenia na uczelni oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, od 16 lat audytor uczelniany ds. kształcenia.

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego, w 2022 ukończyła studia Executive Master of Business Administration MBA.

Od 7 lat prowadzi szkolenia z zakresu organizacji studiów i studiów podyplomowych oraz wszelkich spraw związanych z obsługą studenta.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- dostęp do platformy szkoleniowej bez konieczności instalowania oprogramowania
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY