Planowanie, prowadzenie i wydatkowanie funduszu stypendialnego w szkole wyższej

Termin szkolenia:
05.10.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10:00-16:30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł 497,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie w/w pracowników z przepisami dot. prowadzenia funduszu stypendialnego w uczelni i wydatkowania środków na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz przygotowanie pracowników do ich stosowania w praktyce. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz praktycznymi aspektami ich stosowania na co dzień. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani nie tylko z teorią, ale i z praktycznymi kwestiami związanymi z planowaniem, prowadzeniem, wydatkowaniem i bilansowaniem funduszu stypendialnego.
Podczas szkolenia zostaną także omówione przypadkiz praktyki prowadzącego szkolenia i jego uczestników.

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom (pracownicy dziekanatów, rektoratu, działów spraw studenckich, kwestury, etc.) instytucji szkolnictwa wyższego zajmującym się sprawami pomocy materialnej dla studentów w różnych jego obszarach (od ustalania regulaminów, przez opracowywanie wniosków i pracę z dokumentacją, po wydawanie decyzji) zarówno posiadającym niewielki staż pracy/doświadczenie w tej materii lub dopiero zaczynającym pracę w tym obszarze jak również z wieloletnim stażem

Program szkolenia:

1. System finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce

2. Regulacje prawne dot. funduszu stypendialnego w uczelni
2.1. Źródła zasilania funduszu stypendialnego
2.2. Zasady gromadzenia środków funduszu i prowadzenia rachunkowości
2.3. Zasady wykorzystywania dotacji i środków funduszu
2.4. Zasady podziału dotacji i funduszu
2.5. Przesunięcia i zwrot środków z dotacji
2.6. Kontrola wykorzystania środków funduszu przez ministra

3. Praktyczne aspekty podziału dotacji na świadczenia pomocy materialnej dla studentów
3.1. Współdziałanie rektora z samorządem studentów
3.2. Forma podziału dotacji

4. Praktyczne aspekty ustalania planu wydatków z funduszu
4.1. Podstawowe zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pomocy materialnej
4.2. Wykorzystanie danych uczelnianych statystycznych do planowania funduszu
4.3. Ustalanie wysokości i zasad wyznaczania stawek świadczeń
4.4. Opracowanie planu funduszu
4.5. Bieżące rozliczanie funduszu
4.6. Wykorzystanie baz danych i arkuszy kalkulacyjnych

5. Całościowe rozliczanie funduszu i sprawozdawczość

6. Dobre praktyki oraz omówienie przypadków z praktyki


Prelegent:
Piotr Okonkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY