Postępowania administracyjne w sprawach o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów w praktyce w r.akad. 2024/2025

Termin szkolenia: 13.09.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10:00-16:30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł 497,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zapoznanie w/w pracowników z teorią i przepisami dot. postepowania administracyjnego oraz przygotowanie do praktycznego ich stosowania w procesie rozpatrywania wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów oraz przygotowywania regulaminów i procedur wewnętrznych.
W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przepisami Kodeksu postepowania administracyjnego oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz praktycznymi aspektami ich stosowania. Podczas szkolenia zostaną także omówione kazusy z praktyki prowadzącego szkolenia i jego uczestników.

Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest pracownikom (pracownicy dziekanatów, rektoratu, działów spraw studenckich, kwestury, etc.) instytucji szkolnictwa wyższego zajmującym się sprawami pomocy materialnej dla studentów w różnych jego obszarach (od ustalania regulaminów, przez opracowywanie wniosków i pracę z dokumentacją, po wydawanie decyzji) zarówno posiadającym niewielki staż pracy/doświadczenie w tej materii lub dopiero zaczynającym pracę w tym obszarze jak również z wieloletnim stażem

Program szkolenia:

1. Podstawa i cel stosowania kpa w sprawach pomocy materialnej dla studentów.

2. Zasady ogólne postepowania administracyjnego i ich realizacja:
      2.1. zasada praworządności,
      2.2. zasada prawdy obiektywnej,
      2.3. zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli,
      2.4. zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść strony
      2.5. zasada zaufania do władzy publicznej
      2.6. zasada informowania stron
      2.7. zasada czynnego udziału strony w postępowaniu
      2.8. zasada przekonywania
      2.9. zasada pisemności postępowania
      2.10. zasada dwuinstancyjności postępowania
      2.11. zasada trwałości decyzji administracyjnych
      2.12. zasada sądowej kontroli decyzji ostatecznych
      2.13. zasada szybkości i prostoty postępowania

3. Organy uprawnione do prowadzenia postepowania w sp. pomocy materialnej i ich właściwość:
      3.1. właściwość miejscowa
      3.2. właściwość rzeczowa
      3.3. właściwość instancyjna

4. Zasady powoływania i działania komisji stypendialnych:
      4.1. podstawa powoływania komisji
      4.2. skład komisji
      4.3. przekazywanie uprawnień rektora
      4.4. nadzór rektora nad postepowaniem i decyzjami
      4.5. wyłączenie organu lub członka organu

5. Uprawnienia i obowiązki rektora i komisji stypendialnych w kontekście post. administracyjnego.

6. Strony i uczestnicy postęp. administracyjnego w sp. pomocy materialnej.

7. Stadia i czynności procesowe postęp. admin. w sp. pomocy materialnej:
      7.1. wszczęcie postępowania
      7.2. techniczno-procesowe czynności toku postepowania
      7.3. środki dyscyplinujące tok postępowania
      7.4. zawieszenie postępowania
      7.5. czynności orzecznicze

8. Postepowanie wyjaśniające i dowodowe:
      8.1. dowody i środki dowodowe
      8.2. postępowanie wyjaśniające gabinetowe

9. Orzekanie w sp. świadczeń pomocy materialnej dla studentów:
      9.1. zasady orzekania w sp. indywidualnej
      9.2. formy orzekania – decyzje i postanowienia
      9.3. składowe decyzji i postanowień

10. Weryfikacja decyzji w toku instancji administracyjnych
      10.1. odwołanie i postępowania odwoławcze
      10.2. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
      10.3. zażalenie

11. Umarzanie postępowania

12. Wadliwość decyzji administracyjnej

13. Pozasądowa weryfikacja decyzji i postanowień:
      13.1. wznowienie postepowania
      13.2. stwierdzenie nieważności decyzji i postanowień
      13.3. uchylanie lub zmiana decyzji dotkniętych wadami
      13.4. uchylanie lub zmiana decyzji poprawnych


Prelegent:
Piotr Okonkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY