Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Zmiany przepisów prawnych obowiązujących od 2023 r.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 25.01.2023 r.

Termin szkolenia:
09.02.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting) pewny termin
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje nowelizację przepisów ustawy tj. zmian prawno-ustrojowych w przedmiocie m.in.: nadawania uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego; przeprowadzania postępowań awansowych, o nadanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz tytułu profesora; prowadzenia szkół doktorskich; czy składania oświadczeń o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie przez osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w jej prowadzeniu.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie znajomości i stosowania ustawowych przepisów prawnych. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Terminarz wejścia w życie i obowiązywania nowelizowanych przepisów prawnych tj.:
a) od dnia wejścia w życie ustawy;
b) z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy;
c) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy;
d) po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy;
e) po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy;
f) z dniem 1 października 2023 r.

2. Zasady składania oświadczeń o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie przez osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej w przypadku zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin, w tym:
a) zmiany w klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych oraz konsekwencje dla praktyki składania oświadczeń w podmiotach;
b) termin złożenia pierwszego oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie przez osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej, w związku z wystąpieniem okoliczności zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych.

3. Szczególne zasady nadawania uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, w tym:
a) ustawowe kompetencje Rady Doskonałości Naukowej do nadawania podmiotom w drodze decyzji administracyjnej uprawnień do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w następstwie zmian w klasyfikacji dziedzin i dyscyplin;
b) nowe zasady i warunki nadawania podmiotom uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w ustawowym trybie określonym w art. 226a ust. 1;
c) wzór wniosku i dokumenty składane wraz z tym wnioskiem.

4. Przepisy i regulacje doprecyzowujące procedury dotyczące postępowań awansowych, o nadanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz tytułu profesora, w tym:
a) zasady prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu profesora w przypadku włączenia dyscypliny do innej dyscypliny albo do innych dyscyplin albo włączenia dziedziny do innej dziedziny albo do innych dziedzin;
b) zasady ponoszenia kosztów postępowań awansowych przez podmioty zatrudniające nauczycieli akademickich albo pracowników naukowych;
c) procedury postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczętych i niezakończonych do dnia 30 września 2023 r.;
d) obowiązek przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego, w tym przepisy przejściowe w tym przedmiocie;
e) obowiązki informacyjne podmiotu habilitującego udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacji dotyczącej postępowania habilitacyjnego;
f) obowiązki informacyjne podmiotu doktoryzującego udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacji dotyczącej obrony rozprawy doktorskiej;
g) przypadki, kiedy podmiot doktoryzujący może skorzystać z możliwości przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej B2;
h) publiczny charakter obrony rozprawy doktorskiej;
i) uchwała senatu albo rady naukowej określająca warunki korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej podmiotu doktoryzującego przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym;
j) sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w przypadku osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym;
k) zasady wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym;
l) termin na sporządzenie opinii przez promotora lub promotorów o rozprawie doktorskiej przygotowanej w trybie eksternistycznym;
ł) stypendia przyznawane doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym;
m) zasady wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

5. Nowe zasady prowadzenia szkół doktorskich w związku z uprawnieniem nadanym w ustawowym trybie określonym w art. 226a ust. 1., w tym:
a) podmioty uprawnione do prowadzenia szkół doktorskich;
b) skład komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową;
c) rozszerzenie katalogu warunków skreślenia doktoranta z listy doktorantów.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- dostęp do platformy szkoleniowej bez konieczności instalowania oprogramowania
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY