Sprawozdawczość GUS PNT-01 o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za 2022 rok

Termin szkolenia:
03.03.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje zarówno, aspekty prawne programu badań statystycznych statystyki publicznej GUS PNT-01 w kontekście wypełniania ustawowego obowiązku sprawozdawczego na Portalu Sprawozdawczym GUS, jak również dobre praktyki w obsłudze samego Portalu GUS — od uruchomienia formularza elektronicznego poprzez jego wypełnianie w sposób liniowy, tj. przejście kolejno przez wszystkie strony formularza, celem wprowadzenia wszystkich wymaganych informacji, aż po kontrolę poprawności danych oraz ostateczne zatwierdzenie formularza..

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie sprawozdawczości na potrzeby programu badań statystycznych statystyki publicznej GUS PNT-01. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Podstawy prawne programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz ustawowego obowiązku sprawozdawczego w Portalu Sprawozdawczym GUS, w tym:
a) szczegółowa charakterystyka informacji raportowanych w Portalu Sprawozdawczym GUS;
b) zakres przedmiotowy sprawozdania PNT-01 o działalności badawczej i rozwojowej (B+R):
stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
nakłady wewnętrzne na działalność B+R oraz wartość aparatury naukowo-badawczej,
finansowanie ze środków wewnętrznych działalności B+R,
personel zaangażowany w działalność B+R,
badacze według pochodzenia, grup wieku, wykształcenia oraz stanowisk w działalności B+R,
dane uzupełniające dotyczące praw własności przemysłowej,
załączniki.
c) charakterystyka definicji, terminów i pojęć stosowanych w badaniach statystycznych na gruncie sprawozdania PNT-01;
d) objaśnienia ogólne i szczegółowe poszczególnych działów formularza PNT-01.

2. Praca z formularzem elektronicznym PNT-01, w tym:
a) monitorowanie stanu realizacji obowiązków sprawozdawczych, w tym statusy na każdym etapie przetwarzania danych na formularzu (nierozpoczęte, wypełniane, zatwierdzone, weryfikowane, korygowane, skorygowane, zakończone);
b) uruchomienie formularza elektronicznego przez rozpoczęcie pracy nad danym badaniem statystycznym;
c) zasady i reguły wypełniania poszczególnych działów, wierszy i kolumn formularza.

3. Procedury kontroli poprawności danych oraz zatwierdzanie formularza, w tym:
a) panel błędów;
b) błędy tzw. bezwzględne uniemożliwiające zatwierdzenie formularza oraz uznaniowe o charakterze informacyjnym;
c) automatyczne uruchamianie procedur kontrolnych (przechodzenie pomiędzy stronami a funkcjonalność zapisu strony);
d) zatwierdzanie formularza oraz automatyczne zapisanie danych sprawozdawczych bazie danych GUS;
e) wydruk noty potwierdzającej realizację obowiązku sprawozdawczego.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY