POL-on 2.0 Wykaz pracowników - Raportowanie danych sprawozdawczych

Termin szkolenia:
10.02.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje zarówno aspekty formalnoprawne i techniczne jak również dobre praktyki w sprawozdawczości szczegółowych danych do wykazu pracowników. Raportowanie danych zostanie omówione kompleksowo począwszy od faktu nawiązania stosunku pracy, aż po jego rozwiązanie, a dotyczyć będzie pracowników z różnych grup tj. naukowych, badawczych, badawczo-technicznych, badawczo-dydaktycznych czy dydaktycznych, zatrudnionych odpowiednio w uczelniach, instytutach badawczych czy jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie sprawozdawczości szczegółowych danych do wykazu pracowników. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Rejestracja nowego pracownika (zmiana, korekta, usuwanie), w tym dane:
a) podstawowe;
b) osobowe;
c) identyfikacyjne;
d) dodatkowe;
e) historia zmian danych pracownika.

2. Zatrudnienie (nawiązywanie; rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem; warunki wygaśnięcia umowy o pracę) w poszczególnych grupach pracowników, w tym:
a) dane zatrudnienia (nowe zatrudnienie, korekta, historia korekt, zakończenie zatrudnienia);
b) warunki zatrudnienia (nowy warunek, korekta, kopiowanie, usuwanie, zakończenie zatrudnienia);
c) zgoda na dodatkowe zatrudnienie (dodawanie, korekta, usuwanie).

3. Zatrudnienie innych osób prowadzących zajęcia w ramach umów cywilnoprawnych, w tym:
a) dane zatrudnienia;
b) warunki zatrudnienia.

4. Oświadczenia B+R, w tym:
a) o dyscyplinach i udziale czasu pracy (dodawanie, korekta, zmiana kolejności);
b) o zaliczeniu do liczby „N” (dodawanie, korekta, zakończenie);
c) upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin, w tym funkcjonalność generowania oświadczenia systemowego.
d) modyfikacja walidacji blokującej zmiany w obszarze oświadczeń o dyscyplinach i zaliczeniu do liczby „N”.

5. Stopnie i tytuły naukowe lub zawodowe (dodawanie, korekta, usuwanie), w tym tryb nadania tytułu lub stopnia (krajowy, zagraniczny auto-nostryfikowany, zagraniczny nostryfikowany).

6. Prowadzone zajęcia (dodawanie, korekta, usuwanie), w tym:
a) informacje o prowadzonych zajęciach;
b) roczny wymiar zajęć dydaktycznych — pensum dydaktyczne.

7. Doświadczenie i kompetencje pozwalające na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów (dodawanie, korekta, usuwanie), w tym:
a) naukowe;
b) dydaktyczne;
c) praktyczne.

8. Nieobecności (dodawanie, edytowanie, usuwanie), w tym:
a) urlopy;
b) zasiłek chorobowy;
c) świadczenie rehabilitacyjne.

9. Pozostały zakres danych sprawozdawczych (dodawanie, edytowanie, usuwanie), w tym informacje o:
a) szkole doktorskiej, w której dana osoba prowadzi kształcenie;
b) pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni, w tym prawidłowy opis zakresu obowiązków;
c) prawomocnym orzeczeniu kary dyscyplinarnej lub wyroku sądowym, w tym rodzaje kar.

10.. Kompleksowa weryfikacja jakości danych w świetle generowanych raportów, w tym:
a) rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu;
b) analityczne zestawienie dla audytorów;
c) wyszukiwarka i filtry zestawienia;
d) sortowanie wyników i rekordów.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY