Ewaluacja jakości kształcenia w szkołach doktorskich - Aspekty formalnoprawne i dobre praktyki

Szkolenie uwzględnia opublikowane „Wytyczne KEN do przygotowania raportu samooceny Szkoły doktorskiej”, stanowiące ramową instrukcję przygotowania raportu samooceny na potrzeby ewaluacji szkół doktorskich, przede wszystkim wskazując na zakres informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny. W Wytycznych KEN opisano również strukturę formularza systemu teleinformatycznego służącego do przygotowania i złożenia raportu samooceny.

Termin szkolenia:

06.06.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje dobre praktyki w przedmiocie przygotowania podmiotu do ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich poprzez wypracowanie i omówienie zaleceń, wytycznych i rekomendacji dotyczących przygotowania podmiotu prowadzącego szkołę doktorską do wizytacji zespołu oceniającego oraz opracowania raportu samooceny z uwzględnieniem zarówno ogólnych jak i szczegółowych kryteriów ewaluacji ujętych w ustawie i w przedmiotowym rozporządzeniu.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Podstawy prawne przeprowadzenia ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich.

2. Wewnętrzne akty normatywne dotyczące funkcjonowania szkoły doktorskiej jako dokumentacja podlegająca obowiązkowi przedłożenia wraz z raportem samooceny.

3. Ustawowy harmonogram ewaluacji oraz częstotliwość i sposób jej przeprowadzenia.

4. Komisja Ewaluacji Nauki jako organ doradczy ministra właściwego ds. nauki odpowiedzialny za przeprowadzenie ewaluacji, w tym zespół dokonujący oceny.

5. Ustawowe oraz wynikające z rozporządzenia szczegółowe kryteria ewaluacji.
a) adekwatność programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego, aktywności naukowej do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK:
sposób realizacji programu kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych;
sposób realizacji interdyscyplinarności procesu kształcenia;
rzetelność procesu doskonalenia programu kształcenia;
dostępność i jednoznaczność zasad weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
transparentność i rzetelność procesu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
rzetelność procesu doskonalenia sposobów weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
b) jakość procesu rekrutacji:
dostępność, jednoznaczność i otwarty charakter zasad rekrutacji oraz terminowość publikacji tych zasad;
sposób przeprowadzania konkursu;
sposób uwzględniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
jakość i dostępność informacji oraz aktów prawa wewnętrznego, dotyczących funkcjonowania szkoły doktorskiej;
sposób weryfikacji predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności naukowej;
rzetelność działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia procesu rekrutacji.
c) kadra prowadząca kształcenie w szkole doktorskiej:
adekwatność dorobku naukowego;
sposoby weryfikacji kwalifikacji kadry.
d) jakość opieki i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej doktorantów:
sposób i kryteria wyznaczania oraz zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
sposoby zapewniania wysokiej jakości współpracy z promotorem, promotorami lub promotorem pomocniczym, w tym rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
sposoby zapewniania doktorantom, w tym doktorantom z niepełnosprawnościami i doktorantom będącym rodzicami, prawidłowych warunków oraz wsparcia w realizacji programu kształcenia i indywidualnych planów badawczych, a także w przygotowywaniu rozpraw doktorskich, w tym zapewniania dostępu do niezbędnej infrastruktury;
stopień włączenia wybitnych specjalistów zatrudnionych poza podmiotem w działania służące wsparciu doktorantów w prowadzeniu działalności naukowej, w tym w sprawowanie opieki naukowej;
rzetelność weryfikacji i oceny pracy promotorów oraz promotorów pomocniczych, a także działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia jakości ich pracy.
e) rzetelność przeprowadzania oceny śródokresowej:
dobór kryteriów i obiektywne zasady przeprowadzania;
skład i kompetencje komisji przeprowadzającej ocenę;
terminowość i sposób przeprowadzania oceny;
rzetelność działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia procesu przeprowadzania oceny.
f) umiędzynarodowienie:
stopień umiędzynarodowienia kadry, w tym mobilność naukowa i aktywność w środowisku międzynarodowym;
stopień umiędzynarodowienia procesu kształcenia i działalności naukowej doktorantów, w tym mobilność naukowa;
sposób uwzględniania potrzeb doktorantów będących cudzoziemcami w procesie kształcenia;
sposoby zwiększania rozpoznawalności szkoły doktorskiej za granicą i ich skuteczność.
g) skuteczność kształcenia doktorantów:
terminowość kończenia kształcenia;
ocena jakości kształcenia i doskonalenie tego procesu;
wykorzystywanie wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów;
poziom osiągnięć naukowych.

6. Przebieg ewaluacji, wizytacja zespołu oceniającego oraz raport samooceny, w tym forma jego przygotowania i tryb złożenia. Należy uwzględnić:
a) indywidualne albo grupowe spotkania z organami podmiotu, osobami odpowiedzialnymi za kształcenie w szkole doktorskiej, doktorantami i ich promotorami oraz promotorami pomocniczymi, a także osobami odpowiedzialnymi za obsługę administracyjną szkoły doktorskiej;
b) dostęp do pomieszczeń i do infrastruktury dydaktyczno-badawczej, wykorzystywanych do prowadzenia kształcenia w szkole doktorskiej.

7. Zasady ewaluacji szkoły doktorskiej prowadzonej samodzielnie przez jeden podmiot a takiej, która jest prowadzona wspólnie przez kilka podmiotów.

8. Wyniki ewaluacji jako ocena szkoły doktorskiej zawarte w raporcie wraz z zaleceniami oraz jej skutki prawne, w tym tryb zgłaszania zastrzeżeń do oceny przez ewaluowany Podmiot prowadzący szkołę doktorską.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY