Ewaluacja jakości kształcenia w szkołach doktorskich - Aspekty formalnoprawne i dobre praktyki

Termin szkolenia:
03.02.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting) pewny termin
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje dobre praktyki w przedmiocie przygotowania podmiotu do ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich poprzez wypracowanie i omówienie zaleceń, wytycznych i rekomendacji dotyczących przygotowania podmiotu prowadzącego szkołę doktorską do wizytacji zespołu oceniającego oraz opracowania raportu samooceny z uwzględnieniem zarówno ogólnych jak i szczegółowych kryteriów ewaluacji ujętych w ustawie i w przedmiotowym rozporządzeniu.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Podstawy prawne przeprowadzenia ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich.

2. Wewnętrzne akty normatywne dotyczące funkcjonowania szkoły doktorskiej jako dokumentacja podlegająca obowiązkowi przedłożenia wraz z raportem samooceny.

3. Ustawowy harmonogram ewaluacji oraz częstotliwość i sposób jej przeprowadzenia.

4. Komisja Ewaluacji Nauki jako organ doradczy ministra właściwego ds. nauki odpowiedzialny za przeprowadzenie ewaluacji, w tym zespół dokonujący oceny.

5. Ustawowe oraz wynikające z rozporządzenia szczegółowe kryteria ewaluacji.
a) adekwatność programu kształcenia, indywidualnego planu badawczego, aktywności naukowej do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK:
sposób realizacji programu kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych;
sposób realizacji interdyscyplinarności procesu kształcenia;
rzetelność procesu doskonalenia programu kształcenia;
dostępność i jednoznaczność zasad weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
transparentność i rzetelność procesu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;
rzetelność procesu doskonalenia sposobów weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
b) jakość procesu rekrutacji:
dostępność, jednoznaczność i otwarty charakter zasad rekrutacji oraz terminowość publikacji tych zasad;
sposób przeprowadzania konkursu;
sposób uwzględniania potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
jakość i dostępność informacji oraz aktów prawa wewnętrznego, dotyczących funkcjonowania szkoły doktorskiej;
sposób weryfikacji predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności naukowej;
rzetelność działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia procesu rekrutacji.
c) kadra prowadząca kształcenie w szkole doktorskiej:
adekwatność dorobku naukowego;
sposoby weryfikacji kwalifikacji kadry.
d) jakość opieki i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej doktorantów:
sposób i kryteria wyznaczania oraz zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego;
sposoby zapewniania wysokiej jakości współpracy z promotorem, promotorami lub promotorem pomocniczym, w tym rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
sposoby zapewniania doktorantom, w tym doktorantom z niepełnosprawnościami i doktorantom będącym rodzicami, prawidłowych warunków oraz wsparcia w realizacji programu kształcenia i indywidualnych planów badawczych, a także w przygotowywaniu rozpraw doktorskich, w tym zapewniania dostępu do niezbędnej infrastruktury;
stopień włączenia wybitnych specjalistów zatrudnionych poza podmiotem w działania służące wsparciu doktorantów w prowadzeniu działalności naukowej, w tym w sprawowanie opieki naukowej;
rzetelność weryfikacji i oceny pracy promotorów oraz promotorów pomocniczych, a także działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia jakości ich pracy.
e) rzetelność przeprowadzania oceny śródokresowej:
dobór kryteriów i obiektywne zasady przeprowadzania;
skład i kompetencje komisji przeprowadzającej ocenę;
terminowość i sposób przeprowadzania oceny;
rzetelność działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia procesu przeprowadzania oceny.
f) umiędzynarodowienie:
stopień umiędzynarodowienia kadry, w tym mobilność naukowa i aktywność w środowisku międzynarodowym;
stopień umiędzynarodowienia procesu kształcenia i działalności naukowej doktorantów, w tym mobilność naukowa;
sposób uwzględniania potrzeb doktorantów będących cudzoziemcami w procesie kształcenia;
sposoby zwiększania rozpoznawalności szkoły doktorskiej za granicą i ich skuteczność.
g) skuteczność kształcenia doktorantów:
terminowość kończenia kształcenia;
ocena jakości kształcenia i doskonalenie tego procesu;
wykorzystywanie wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów;
poziom osiągnięć naukowych.

6. Przebieg ewaluacji, wizytacja zespołu oceniającego oraz raport samooceny, w tym forma jego przygotowania i tryb złożenia. Należy uwzględnić:
a) indywidualne albo grupowe spotkania z organami podmiotu, osobami odpowiedzialnymi za kształcenie w szkole doktorskiej, doktorantami i ich promotorami oraz promotorami pomocniczymi, a także osobami odpowiedzialnymi za obsługę administracyjną szkoły doktorskiej;
b) dostęp do pomieszczeń i do infrastruktury dydaktyczno-badawczej, wykorzystywanych do prowadzenia kształcenia w szkole doktorskiej.

7. Zasady ewaluacji szkoły doktorskiej prowadzonej samodzielnie przez jeden podmiot a takiej, która jest prowadzona wspólnie przez kilka podmiotów.

8. Wyniki ewaluacji jako ocena szkoły doktorskiej zawarte w raporcie wraz z zaleceniami oraz jej skutki prawne, w tym tryb zgłaszania zastrzeżeń do oceny przez ewaluowany Podmiot prowadzący szkołę doktorską.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY