Dobre praktyki publikacyjne w uznanych, renomowanych i prestiżowych periodykach naukowych oraz wydawnictwach o międzynarodowym zasięgu

Termin szkolenia:
24.06.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Publikowanie i prezentowanie wyników badań naukowych stanowiące najważniejszą aktywność działalności naukowej badaczy, bardzo często rodzi cały szereg pytań i wątpliwości w tym przedmiocie, w szczególności wśród młodych naukowców będących u progu czy rozpoczynających karierę naukową. Jedno z tych pytań dotyczy z całą pewnością właściwego wyboru odpowiedniego czasopisma naukowego czy wydawcy do publikacji wyników badań naukowych. Jest to najważniejszy, pierwszy krok przed przystąpieniem do pisania manuskryptu, a następnie przesłania rękopisu do wybranej redakcji, celem poddania go procesowi recenzji, aż po ostatni etap zwiększania widoczności i wpływu opublikowanych oryginalnych wyników działalności naukowej. Do kolejnych najczęściej pojawiających się pytań na pewno należą także m.in:
— od czego zacząć przy wyborze czasopisma naukowego lub wydawcy aby uniknąć tytułów niespełniających rzetelnych praktyk publikacyjnych, standardów jakościowych, wydawniczych i naukowych ?
— dlaczego tak ważne jest zapoznanie się choćby z polityką wydawniczą, merytorycznym profilem przedmiotowym periodyku naukowego, wymaganiami redakcyjnymi dla rękopisu czy profilem odbiorców, do których kierowana jest tematyka publikacji naukowych ?
— czemu służy zorientowanie się kto z badaczy już publikował w danym czasopiśmie, kto jest członkiem redakcji, kolegium redakcyjnego, rady naukowej czy kto wchodzi w skład panelu recenzentów ?
— jaki model publikacyjny będzie najkorzystniejszy dla autora ?
— dlaczego zasięg, renoma i prestiż czasopisma naukowego oraz wskaźniki bibliometryczne (cytowania, h-index) są istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju kariery naukowej autora oraz aplikowania o środki finansowe na granty badawcze ?
Dlatego szkolenie stawia za cel omówienie dobrych praktyk publikacyjnych dotyczących artykułów naukowych. Właściwy wybór kanałów komunikacji naukowej do prezentowania oryginalnych i nowatorskich wyników badań, w szczególności w uznanych, renomowanych i prestiżowych periodykach naukowych, wpływa zarówno na rozpoznawalność badacza w środowisku naukowym oraz na uznanie jego osiągnięć naukowych w wymiarze krajowym i międzynarodowym, jak również przekłada się na posiadane przez autora wskaźniki bibliometryczne, jakość dorobku naukowego i korzyści płynące dla niego w przypadku wszczęcia postępowania awansowego w ramach rozwoju kadry (stopnie i tytuł naukowy), złożenia wniosku grantowego o finansowanie projektu badawczego, przeprowadzenia ustawowo ustalonej - obowiązkowej oceny nauczycieli akademickich czy w końcu ministerialnej ewaluacji dyscyplin naukowych.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami oraz zaleceniami w przedmiocie dobrych zasad publikacyjnych. Ponadto ze względu na fakt aktualności i kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

Część I Zasady przejrzystości i najlepsze praktyki w publikowaniu naukowym

1. Gdzie publikować ? - czyli o tym co należy wiedzieć, aby dokonać właściwego wyboru periodyku naukowego do opublikowania wyników badań naukowych:
a) „How to publish your research ?” - czyli krok po kroku o tym jak i gdzie publikować wyniki badań naukowych na poziomie międzynarodowym;
b) „Think. Check. Submit.” lista kontrolna - któremu czasopismu można zaufać ? praktyczne porady i wskazówki oraz metodyka weryfikacji i identyfikacji kryteriów jakości czasopisma naukowego zgodna z międzynarodowymi standardami i zasadami;
c) Beall's list of predatory journals and publishers - jak unikać tzw. czasopism drapieżnych oraz tzw. „porwanych” czasopism (hijacked journals) ?;
d) fabryki „produkujące” fałszywe i sfabrykowane artykuły naukowe (research paper mills) a kodeks etyki pracownika naukowego;
e) bazy danych i serwisy internetowe rejestrujące polityki wydawców - gdzie można sprawdzić politykę wydawcy w zakresie recenzji publikacji naukowych ?;
f) czy wydawca wdrożył i stosuje międzynarodowe zasady etyki publikacyjnej ? – np. zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej Committee on Publication Ethics (COPE) oraz inne (EASE, ICMJE, WAME, CONSORT, CSE; CRediT, WMA, ESE);
g) aims and scope - cel i zakres przedmiotowo-tematyczny czasopisma, dlaczego przed wyborem periodyku i złożeniem rękopisu do redakcji, tak ważne jest zapoznanie się z jego profilem tematycznym ?

2. Publikowanie wyników badań naukowych w uznanych czasopismach i wydawnictwach zamieszczonych w ministerialnych wykazach - charakterystyka kryteriów wyboru wg:
a) topowej jakości periodyków a "produkcją masową za duże pieniądze i w hurtowych ilościach" - problematyka niedoskonałości ministerialnego wykazu;
b) punktacji czasopism i wydawnictw w poszczególnych dyscyplinach naukowych;
c) wskaźników bibliometrycznych (IF JCR, CS, SNIP, SJR);
d) indeksowania w bazach międzynarodowych o największym zasięgu (WoS, SCOPUS, DBLP, ERIH PLUS).

3. Internetowe narzędzia typu Suggester Tools, Journal Finder, Journal Suggester, Matching Journal, Journal Recommender, jako dedykowane serwisy poszczególnych wydawnictw ułatwiające autorom dobór czasopisma naukowego do publikacji:
a) jak redagować tytuł i abstrakt manuskryptu pod kątem algorytmu inteligentnego wyszukiwania semantycznego na bazie specyficznego słownictwa danej dziedziny nauki;
b) funkcjonalności służące zawężaniu parametrów wyszukiwania (dziedzina nauki, słowa kluczowe, model publikacyjny, wskaźniki bibliometryczne, długość trwania procesu publikacyjnego, wskaźnik odrzuceń);
c) Elsevier Fingerprint Engine (wyniki do 50 najbardziej pasujących czasopism, w tym kryteria sortowania wg najlepszego dopasowania);
d) Springer Nature;
e) Taylor & Francis;
f) Wiley;
g) SAGE;
h) JANE.

4. Polityka publikacyjna agencji finansującej badania naukowe - Narodowego Centrum Nauki w zakresie finansowania publikacji naukowych w ramach realizacji projektów badawczych, stypendiów naukowych, staży i działań naukowych:
a) modele (ścieżki) publikacyjne czasopism naukowych (tradycyjny, hybrydowy - czasopismo transformacyjne, hybrydowy, Full Open Access);
b) obowiązek publikowania artykułów naukowych w formule otwartego dostępu (Open Access) na licencji Creative Commons (CC-BY) zgodnie z wytycznymi Planu S;
c)tworzenie strategii publikacyjnej w projekcie badawczym z zastosowaniem narzędzia Journal Checker Tool, umożliwiającego weryfikację czy czasopismo naukowe jest zgodne z polityką otwartego dostępu danej agencji finansującej badania naukowe oraz wskazującego na ścieżki, w ramach których ta zgodność występuje;
d) bazy danych, platformy, serwisy, katalogi, aplikacje oraz inne narzędzia umożliwiające wyszukiwanie recenzowanych czasopism naukowych o otwartym dostępie (praktyczne przykłady);
e) wyszukiwanie otwartych czasopism naukowych na bazie dopasowania z abstraktem z zastosowaniem narzędzia rekomendacyjnego Open Journal Matcher (wyniki do 5 najbardziej pasujących czasopism);

5. Ustawowe obowiązki sprawozdawcze podmiotów w Systemie POL-on w zakresie raportowania poniesionych kosztów za wydawanie publikacji naukowych:
a) regulacje prawne zawarte w nowelizacji rozporządzenia ws. POL-on w przedmiocie rejestrowania wysokości opłat za:
opublikowanie artykułów naukowych,
wydanie monografii naukowych;
b) rodzaje źródeł finansowania podlegające ewidencjonowaniu;
c) terminarz sprawozdawczy uzupełnienia danych.

Część II Skuteczne prezentowanie wyników badań naukowych - czyli o tym jak napisać kompletny, zwięzły i zrozumiały artykuł naukowy.

1. Praktyczne porady, zalecenia i wskazówki niezbędne w przygotowaniu tekstu naukowego:
a) instrukcje, wytyczne i standardy wydawnicze czasopisma lub grupy wydawniczej dla autorów (editorial policies, IFAs);
b) praktyczne czynności przygotowania manuskryptu — lista kontrolna:
ważne cztery obszary, które należy wziąć pod uwagę na początku procesu pisania tekstu naukowego - The four A’s: aims (postawienie celów), audience (określenie odbiorców, grupy docelowej), awareness (szerszy kontekst), articulation (logiczna struktura);
staranne zaplanowanie i przeprowadzenie badań naukowych;
przygotowanie tabel, wykresów i rysunków jako najskuteczniejszy sposób prezentacji wyników (mówią, że obraz jest wart tysiąca słów);
opracowanie przeglądu literatury;
opisanie metod i wyników;
przedstawienie dyskusji i wniosków;
napisanie wstępu, zakończenia, streszczenia i tytułu;
kompletna redakcja całości rękopisu jako logicznej struktury, w tym dopracowanie języka i gramatyki czyli jak unikać „flowery language” oraz „overcomplicated sentences”.

2. Klasyczna struktura artykułu naukowego:
a) podstawowe założenia sekcji IMRAD STEM:
introduction (cel, hipotezy i przedmiot badawczy);
literature review (przegląd literatury - opcjonalnie);
materials and methods (metodologia badań);
results (uzyskane wyniki badań);
discussion (oryginalne, nowatorskie ustalenia badawcze potwierdzające hipotezę).
b) etapy prowadzenia badań naukowych a poszczególne sekcje artykułu:
abstrakt (streszczenie co zrobiono i jakie rezultaty osiągnięto);
wprowadzenie (problem badawczy, hipotezy);
materiały i metody (jaki rozwiązano problem, sposób prowadzenia badań);
rezultaty (wyniki analiz);
dyskusja (wyniki badań na tle dotychczasowych ustaleń badawczych);
podziękowania (uznanie czyjegoś wkładu, wskazanie źródeł finansowania badań naukowych);
bibliografia (odniesienia i cytowania).

3. Akademickie pozycjonowanie publikacji naukowej (Academic Search Engine Optimization SEO):
a) dlaczego tytuł i abstrakt są tak istotne ?;
b) co powinien zawierać tytuł (jasny i zwięzły tytuł zbudowany wokół najtrafniejszych słów kluczowych) ?;
c) jak poprawnie redagować abstrakt:
dlaczego ..., jak ..., co ... ?;
tło, cele, metodyka, wyniki, wnioski;
zasada maksymalizacji informacji a ograniczenia redakcyjne możliwej do zastosowania liczby słów;
kiedy najlepiej napisać streszczenie i jakie skrótowe adnotacje przygotować na podstawie artykułu;
stosowanie słów kluczowych w naturalny i kontekstowy sposób bez sztucznego wpływu na czytelność i zrozumiałość tekstu;
d) do czego powinny nawiązywać słowa kluczowe jako etykiety tekstu naukowego ?.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY