Prawo zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022 r. Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

Zamawiający publiczni - uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

Termin szkolenia:
28 - 29.04.2022 - szkolenie dwudniowe ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 1.440,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy dwudniowego szkolenia:

Obejmuje prawo zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych. W części pierwszej - wykładowej na gruncie przepisów ustawy Pzp, przedmiotowych rozporządzeń jako aktów wykonawczych oraz odrębnych przepisów, w ramach postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, omówiona zostanie problematyka dotycząca w szczególności:
– systemowych przepisów, zasad i reguł obowiązujących na rynku zamówień publicznych, w tym wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp w kontekście zamówień na potrzeby B+R;
– przygotowania postępowania z uwzględnieniem wstępnych konsultacji rynkowych;
– szacowania wartości zamówienia (jaki jest cel rozeznania cenowego rynku i na czym polega wycena rynkowa netto bez podatku VAT);
– badania „tożsamości” zamówienia (przedmiotowa, podmiotowa, czasowa);
– dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia z uwzględnieniem opracowania opisu przedmiotu zamówienia;
– procedury i trybu udzielania zamówień (podstawowy, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, wybór najkorzystniejszej oferty);
– zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego (zmiana, odstąpienie, unieważnienie);
– składania, otwarcia i oceny ofert według określonych kryteriów;
– przeprowadzania kontroli udzielania zamówień, w tym omówienia zagadnień podlegających sprawdzeniu w toku kontroli wykonywanej przez właściwy organ kontrolujący. Pozwoli to ustalić czy postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą czy jednak naruszono jej przepisy i stwierdzono nieprawidłowości. W części drugiej - Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie udzielania zamówień publicznych. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień szkolenia – 28 kwietnia
I blok szkoleniowy w formie wykładowej

Godz. 10.00-13.30

1. Źródła i charakterystyka podstawy prawnej regulującej zasady, tryb, procedury i instrumenty systemu udzielania zamówień publicznych:
a) Prawo Unii Europejskiej - prawo pierwotne (traktaty) i wtórne (rozporządzenia i dyrektywy) - wprowadzenie w problematykę zamówień publicznych w kontekście obowiązywania kardynalnych zasad (podstawowe zasady traktatowe), w tym w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne;
b) nowe progi unijne w 2022 r., od których Pzp ma zastosowanie i nowy średni kurs euro a prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne;
c) ustawa Pzp i akty wykonawcze, w tym rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra właściwego do spraw gospodarki;
d) stosowanie odrębnych przepisów w materii finansów publicznych;
e) orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (wyroki, postanowienia, uchwały), w tym naruszenia przepisów ustawy Pzp w przedmiocie nieprawidłowości:
– zaniżania wartości zamówienia,
– niewłaściwego ustalenia wartości zamówienia,
– osobnego ustalenia wartości zamówienia (jedno czy odrębne zamówienie - konieczność analizy okoliczności konkretnego przypadku);
f) internetowe zasoby sieciowe, w tym przydatne linki.

2. Problematyka zamówień publicznych, w tym przedmiot, cel i zakres stosowania ustawy Pzp:
a) przedmiot regulacji, cel oraz zakres spraw regulowanych ustawą Pzp;
b) podstawowe definicje legalne, terminy i pojęcia.

3. Zamówienia publiczne w sektorze finansów publicznych na gruncie odrębnych przepisów o finansach publicznych i o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
a) zamawiający publiczni tj. uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
b) zasady gospodarowania środkami publicznymi, w tym jawność i przejrzystość finansów publicznych;
c) zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie przepisów o zamówieniach publicznych.

4. Zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień, których przedmiotem są:
a) usługi badawcze lub rozwojowe (bez wyjątków określonych kodami CPV jednolitego systemu klasyfikacji zamówień publicznych we Wspólnym Słowniku Zamówień);
b) dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych o wartości mniejszej niż progi unijne;
c) dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej;
d) w odniesieniu do umów zawieranych przez uczelnię ze spółką celową przedmiotem, której jest zarządzanie prawami do wyników lub do know-how związanego z wynikami działalności naukowej;
e) krajowe i unijne źródła definicji legalnych i normatywnych stosowane na potrzeby wyłączeń stosowania ustawy Pzp w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych;
f) działalność naukowa w dyscyplinach naukowych, w tym badania naukowe, podstawowe, aplikacyjne lub stosowane oraz prace empiryczne lub teoretyczne.

5. Udzielanie zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne w uproszczonym trybie przewidzianym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
6. Przepisy ogólne ustawy Pzp:
a) plan postępowań o udzielenie zamówień;
b) zasady udzielania zamówień;
c) wstępne konsultacje rynkowe (dialog zamawiającego z rynkiem) jako forma pozyskiwania wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia oraz potrzeb zakupowych;
d) praktyczne, wzorcowe dokumenty:
– regulamin wstępnych konsultacji rynkowych,
– ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych,
– zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych;
e) ustalenie niektórych warunków zamówienia;
f) opis przedmiotu zamówienia;
g) przedmiotowe środki dowodowe;
h) kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
– podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
– warunki udziału w postępowaniu,
– udostępnienie zasobów;
i) szacowanie wartości zamówienia;
j) badanie „tożsamości” zamówienia;
k) zamawiający oraz komunikacja zamawiającego z wykonawcami;
l) dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00

Drugi dzień szkolenia – 29 kwietnia
I blok szkoleniowy w formie wykładowej

Godz. 10.00-13.30

1. Udzielanie zamówień klasycznych o wartości nieosiągającej progów stosowania unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych:
a) zakres zastosowania;
b) ogłoszenia;
c) kwalifikacja podmiotowa wykonawców;
d) tryby udzielania zamówień, w tym:
– tryb podstawowy gwarantujący zachowanie reguł traktatowych;
– partnerstwo innowacyjne;
– negocjacje bez ogłoszenia;
– zamówienie z wolnej ręki;
– wybór najkorzystniejszej oferty.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie:
a) rozszerzenie katalogu form realizacji zasady jawności finansów publicznych o umowy zawarte przez jednostki sektora finansów publicznych;
b) wprowadzenie instytucji rejestru umów z zakresu zamówień publicznych, które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
c) termin od kiedy nowe przepisy wchodzą w życie oraz za jaki okres należy uzupełnić umowy w rejestrze;
d) ustawowe środki karne w przypadku niewykonania lub niedopuszczenia do wykonania obowiązku prowadzenia, aktualizacji, udostępnienia lub wprowadzania danych do rejestru umów albo w przypadku podania w nim nieprawdziwych danych;
e) warunki zmiany umowy;
f) zasady odstąpienia od umowy oraz jej unieważnienia;
g) szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych - umowa ramowa.

3. Kontrola udzielania zamówień w zakresie zgodności z przepisami ustawy, w tym wzór kwestionariusza kontroli:
a) szczegółowy opis zagadnień, które podlegają sprawdzeniu w toku kontroli;
b) zakres dokumentów, których organ kontroli może żądać od zamawiającego.

4. Najważniejsze postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych:
a) postanowienia ogólne i zakres przedmiotowy;
b) odpowiedzialność funkcyjna i stanowiskowa w zakresie w jakim powierzono czynności związane z przeprowadzanymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych;
c) podział obowiązków, działalność organizacyjna, koordynacyjna, informacyjna i doradcza w sprawach zamówień publicznych;
d) skład, organizacja, tryb pracy i zakres obowiązków Komisji Przetargowej;
e) planowanie, realizacja zamówień i procedura zakupowa;
f) procedura udzielenia zamówienia publicznego, którego całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy bez podatku od towarów i usług, określone w sposób zgodny z ustawą Pzp jest niższe niż 130 000 zł netto;
g) procedura udzielenia zamówień z dziedziny nauki, działalności kulturalnej i oświatowej, których wartość jest mniejsza niż próg unijny;
zakres oraz zasady zakupu towarów dostarczanych w ramach umów ogólnouczelnianych;
h) istotne elementy umowy.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY