Dobre praktyki w przygotowaniu wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Termin szkolenia:
03.06.2022 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje praktyczne rekomendacje, wskazówki i porady w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego o finansowanie projektu badawczego w konkursach Narodowego Centrum Nauki. W części pierwszej – wykładowej omówiona zostanie w szczególności dokumentacja konkursowa służąca poprawnemu sporządzeniu przedmiotowego wniosku, w tym m.in:
warunki przeprowadzania i przystąpienia do konkursu NCN na projekty badawcze; zasady finansowania i sporządzania kosztorysu projektu badawczego (określenie zasobów i szacowanie kosztów); zakres przedmiotowy informacji zawartych w poszczególnych sekcjach formularza wniosku oraz sposób i kryteria jego oceny. W części drugiej - Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie przygotowania wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursach Narodowego Centrum Nauki, w tym dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy przy jego opracowaniu. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.30

1. Procedura składania wniosku aplikacyjnego w konkursach Narodowego Centrum Nauki, w tym omówienie dokumentacji konkursowej, w szczególności:
a) uchwały Rady NCN określającej warunki danego konkursu;
b) regulaminu finansowania projektów badawczych;
c) planu zarządzania danymi; Polityki Otwartego Dostępu do publikacji naukowych; Kodeksu NCN ws. rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania; zasad oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN; wytycznych ws. kwestii etycznych; pomocy publicznej.

2. Szczegółowe kryteria i zasady oraz tryb dwuetapowej oceny formalno-merytorycznej wniosku aplikacyjnego:
a) rzetelne przygotowanie wniosku zgodne z wymaganiami ogłoszenia o konkursie (popełniane błędy i wady strukturalne wniosku);
b) poziom naukowy projektu: doskonały, bardzo dobry, dobry (znaczenie, oryginalność oraz nowatorski charakter badań naukowych w kontekście międzynarodowym);
c) poziom naukowy projektu: przeciętny, słaby, niski (umiarkowane, niewielkie, zerowe znaczenie w dziedzinie/dyscyplinie badawczej);
d) wpływ projektu badawczego na dziedziny/ę badawcze/ą w kontekście światowym (duży, umiarkowany, niewielki) - ranga, zasięg i rozpoznawalność wydawnictw i czasopism naukowych;
e) możliwość wykonania projektu badawczego:
— kwalifikacje kierownika projektu oraz skład zespołu badawczego (rozpoznawalność ze względu na jakość i wkład w naukę, dorobek publikacyjny i pozostałą aktywność naukową),
— plan realizacji projektu, harmonogram prac i przydział zadań badawczych,
— dobór metodologii ze względu na zakładane cele projektu,
— opis zarządzania ryzykiem,
— infrastruktura i aparatura badawcza (jeżeli dotyczy),
— współpraca międzynarodowa (jeżeli dotyczy),
— inne czynniki mające wpływ na możliwość wykonania projektu;
f) właściwe uzasadnienie kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu planowanych badań naukowych;
g) właściwe zaplanowanie:
— zarządzania danymi,
— odniesienia do kwestii etycznych planowanych badań,
— odniesienia do Kodeksu NCN dotyczącego rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania;
h) mocne i słabe strony wniosku.

3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego „krok po kroku” o projekt badawczy na podstawie wzoru formularza w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania), w tym zakres przedmiotowy informacji niezbędnych do wypełnienia poszczególnych sekcji:
a) wniosek nowy lub powtórzony - spełnienie warunku złożenia wniosku w dwóch następujących po sobie konkursach;
b) informacje podstawowe;
c) wnioskodawca;
d) podmiot(y) realizujący/e;
e) pomoc publiczna;
f) plan badań, w tym zbliżone zadania badawcze;
g) opis skrócony – wymagania merytoryczne i techniczne (dlaczego opis skrócony jest tak istotny na I etapie oceny merytorycznej ?);
h) opis szczegółowy – wymagania merytoryczne i techniczne (dlaczego opis skrócony jest tak ważny na II etapie oceny merytorycznej ?);
i) kwestie etyczne;
j) streszczenie, w tym popularnonaukowe – wymagania merytoryczne i techniczne;
k) współpraca międzynarodowa (jeżeli dotyczy);
l) kierownik i ankieta dorobku naukowego;
ł) zespół badawczy i zakres prac;
m) kosztorys, wynagrodzenia i stypendia, aparatura oraz inne koszty;
n) plan zarządzania danymi.

Przerwa
Godz. 13.30-14.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 14.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY