Dobre praktyki w przygotowaniu przedmiotowego wniosku o tytuł profesora wraz z wymaganą dokumentacją na potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie jego nadania

• Szkolenie uwzględnia wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora obwiązujące od dnia 1 maja 2023 r.
• Szkolenie uwzględnia nowelizację ustawy z 13 stycznia 2023 r.
• Szkolenie uwzględnia najnowsze informacje zawarte w Poradnikach praktycznych Rady Doskonałości Naukowej pt:
   - „Postępowania dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego”;
   - „Recenzje w postępowaniach o awans naukowy”.

Termin szkolenia:
31.05.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje praktyczne rekomendacje, wskazówki i porady w zakresie sporządzenia przedmiotowego wniosku o tytuł profesora wraz z wymaganą dokumentacją na potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie jego nadania. W części pierwszej - wykładowej, dotyczącej zakresu przedmiotowego wniosku profesorskiego wraz z kompletną dokumentacją, omówione zostaną ustawowe wymagania dokumentacyjne, formalne zalecenia i wytyczne Rady Doskonałości Naukowej oraz zawartość merytoryczna wymagana w szczególności w autoreferacie wraz z opisem kariery zawodowej oraz w wykazie osiągnięć naukowych spełniających kryteria i wymagania ustawowe. W szczególności uwaga zostanie zwrócona na dorobek naukowy stanowiący osiągnięcia wybitne. W części drugiej - Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej w połączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiocie sporządzenia przedmiotowego wniosku profesorskiego wraz z wymaganą dokumentacją, w tym dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy przy jej opracowaniu. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-13.00

1. Ustawowe wymagania dokumentacyjne dotyczące przedmiotowego wniosku profesorskiego w sprawie jego nadania.

2. Formalne zalecenia i wytyczne Rady Doskonałości Naukowej w zakresie sporządzenia przedmiotowego wniosku profesorskiego w sprawie jego nadania.

3. Sporządzenie dokumentacji profesorskiej w kontekście przystępności wykonania recenzji przez recenzentów, dotyczącej oceny, czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o tytuł profesora odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie, w tym dążenie do opracowania dokumentacji wnioskującego w takiej formie, aby umożliwiała recenzentom przystępne zapoznanie się z przedstawionym materiałem oraz wyrażenie jednoznacznej konkluzji uzasadniającej ocenę osiągnięć naukowych i aktywności naukowej kandydata z punktu widzenia kryteriów określonych w ustawie.

4.  Opracowanie dokumentacji profesorskiej pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek i kryteriów zgodnych z art. 227 ust. 1 pkt. 1-2.

5. Wniosek i jego dokumentacja załącznikowa, w tym:
a) charakterystyka wzoru i omówienie schematu autoreferatu wraz z opisem kariery zawodowej w kontekście merytorycznego ujęcia najważniejszych, przedmiotowych osiągnieć naukowo-badawczych;
b) charakterystyka wzoru i omówienie schematu wykazu osiągnięć naukowych;
c) rodzaje załączników typu oświadczenia lub zaświadczenia, w tym obligatoryjne wymagane ustawą oraz uzupełniające;
d) co w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów określających indywidualny wkład autora w powstawanie publikacji wieloautorskiej (przypadki zwolnienia wnioskującego z obowiązku przedłożenia oświadczenia).

Przerwa
Godz. 13.00-13.30

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.30-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY