Dobre praktyki w przygotowaniu przedmiotowego wniosku o tytuł profesora wraz z wymaganą dokumentacją na potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie jego nadania

Termin szkolenia: 06.09.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 09.00-14.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 830,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Zakres przedmiotowy szkolenia:

Obejmuje praktyczne rekomendacje, wskazówki i porady w zakresie sporządzenia przedmiotowego wniosku o tytuł profesora wraz z wymaganą dokumentacją na potrzeby wszczęcia postępowania w sprawie jego nadania. W części pierwszej — wykładowej, dotyczącej zakresu przedmiotowego wniosku profesorskiego wraz z kompletną dokumentacją, omówione zostaną ustawowe wymagania dokumentacyjne oraz formalne zalecenia i wytyczne Rady Doskonałości Naukowej, w tym zawartość merytoryczna wymagana w szczególności w:
— autoreferacie;
— uzasadnieniu posiadania wybitnych osiągnieć naukowych lub artystycznych;
— informacji o aktywności naukowej lub artystycznej;
— wykazie dorobku naukowego lub artystycznego.
W części drugiej — Q&A, odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi eksperckich.

Materiały szkoleniowe:

Jako opracowanie autorskie stanowią kompendium specjalistycznej wiedzy merytorycznej wpołączeniu z najlepszymi praktykami i praktycznymi wskazówkami w przedmiociesporządzenia przedmiotowego wniosku profesorskiego wraz z wymaganą dokumentacją, w tym dobre praktyki oraz najczęściej popełniane błędy przy jej opracowaniu. Ponadto ze względu na fakt kompleksowego ujęcia tematycznego zakresu przedmiotowego szkolenia, posłużą uczestnikom w codziennej pracy w przedmiotowym zakresie.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 09.00-12.30

1. Ustawowe wymagania dokumentacyjne dotyczące przedmiotowego wniosku przewodniego w sprawie nadania tytułu profesora.

2. Formalne zalecenia i wytyczne Rady Doskonałości Naukowej w zakresie sporządzenia przedmiotowego wniosku profesorskiego w sprawie jego nadania.

3. Sporządzenie dokumentacji profesorskiej w kontekście przystępności wykonania recenzji przez recenzentów, dotyczącej oceny, czy osiągnięcia naukowe osoby ubiegającej się o tytuł profesora odpowiadają wymaganiom określonym w ustawie, w tym dążenie do opracowania dokumentacji wnioskującego w takiej formie, aby umożliwiała recenzentom przystępne zapoznanie się z przedstawionym materiałem oraz wyrażenie jednoznacznej konkluzji uzasadniającej ocenę osiągnięć naukowych i aktywności naukowej kandydata z punktu widzenia kryteriów określonych w ustawie.

4. Opracowanie dokumentacji profesorskiej pod kątem spełnienia ustawowych przesłanek i kryteriów zgodnych z art. 227 ust. 1 pkt. 1-2.

5. Wniosek przewodni i jego dokumentacja załącznikowa, w tym w szczególności:
a) charakterystyka i omówienie autoreferatu wraz z opisem kariery zawodowej i naukowej oraz innych istotnych informacji w kontekście przebiegu całokształtu kariery naukowo-badawczej;
b) uzasadnienie posiadania wybitnych osiągnieć naukowych lub artystycznych;
c) Informacja o aktywności naukowej lub artystycznej;
d) wykaz dorobku naukowego lub artystycznego;
e) inne rodzaje załączników typu oświadczenia lub zaświadczenia, w tym obligatoryjne wymagane ustawą oraz uzupełniające;
f) co w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od kandydata nie jest możliwe uzyskanie oświadczeń współautorów określających indywidualny wkład autora w powstanie publikacji wieloautorskiej (przypadki zwolnienia wnioskującego z obowiązku przedłożenia oświadczenia);
g) oświadczenia lustracyjne.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-14.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY