Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 w działalności uczelni i instytutów badawczych

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

Cele Polityki Unii Europejskiej

 • Cele Polityki UE w perspektywie finansowej 2014-2020 i 2021-2027 – analiza porównawcza
 • Programowanie nowej perspektywy 2021-2027 – zasady
 • Konstrukcja budżetu UE na lata 2021-2027
 • Działy budżetowe UE na lata 2021-2027
 • Wspólna Polityka Rolna
 • Europejska Współpraca Terytorialna – EWT

Akty i regulacje prawne

• Akty i regulacje prawne na lata 2021-2027 dla celów przygotowania RPO 2021-2027
• Nowe regulacje prawne dotyczące przepisów wspólnych
• Rozporządzenia Rady, Parlamentu Europejskiego COM

Zasady finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027:

• Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
• Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
• Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
• Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).
• Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
• Programy regionalne.

Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach

• Stosowanie zasad udzielania wsparcia w nowych ramach celów polityki UE 2021-2027 – nowe wyzwania
• Cele i ogólne wsparcie
• Cele i metody wdrażania
• Końcowe sprawozdanie z realizacji celów
• Podejście strategiczne i Programowanie
• Umowa partnerstwa
• Ramy wykonania
• Zatwierdzanie programów
• Stopy współfinansowania
• Zasięg geograficzny
• Koncentracja tematyczna

Cele szczegółowe i zakres wsparcia EFRR, EFS i FS

• Cele szczegółowe EFRR i FS
• Zakres wsparcia EFRR, EFS, FS
• Przesuwanie środków
• Wspólne Projekty EFFR, EFS, FS
• Rozwój terytorialny – RPO
• Uwarunkowania terytorialne
• Zintegrowany rozwój terytorialny
• Zrównoważony rozwój obszarów miejskich
• Europejska inicjatywa miejska

Zasady udzielania środków

• Monitoring i sprawozdawczość
• Formy dotacji
• Finansowanie kosztów bezpośrednich i pośrednich
• Innowacje społeczne
• Kompetencje kluczowe
• Równość szans oraz niedyskryminacja
• Instrumenty finansowe

Zasady kwalifikowalności wydatków

• Zasady kwalifikowalności
• Koszty niekwalifikowane
• Zarządzanie Finansami – Zwrot środków
• Rodzaje płatności
• Wnioski o płatność
• Wspólne zasady dotyczące płatności
• Zwrot wydatków
• Trwałość operacji
• Promocja i Rozpoznawalność
• Rachunkowość w ramach Programu
• Wstrzymanie i zawieszenie płatności
• Sprawozdania finansowe i rozliczanie salda Programu
• Korekty finansowe

 

Prelegent:

Marcin Kibitlewski - Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 3800 osób w trakcie ponad 6 700 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku,  studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” –szkolenie z zakresu zarządzania projektami  oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY