Sprawozdawczość projektów naukowych w Systemach POL-on 2.0 i SEDN na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-12.30

1. Projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe jako podstawa oceny efektów finansowych dyscypliny w ramach kryterium II-go ewaluacji, w tym:
a) podstawy prawne rozporządzenia ws. ewaluacji w przedmiocie oceny projektów B+R;
b) regulacje prawne w zakresie szczegółowych danych sprawozdawczych rozporządzenia ws. POL-on dla projektów B+R;
c) wymagania formalne uwzględnienia projektów naukowych w ocenie (definicja normatywna badań B+R, tematyka a dyscyplina, kierownik, tryb konkursowy, data przyznania i rodzaj strumienia środków finansowych);
d) katalog źródeł (środków, instrumentów, narzędzi) finansowania projektów B+R, w tym:
- instytucje finansujące, podmioty zarządzające, operatorzy programów;
- konkursy, programy, przedsięwzięcia, fundusze, działania, priorytety.
e) zasady i reguły ustalania stanu faktycznego zaliczenia projektów badawczych w ewaluacji z praktycznym wykorzystaniem przepisów prawnych: ustaw, aktów wykonawczych - rozporządzeń, komunikatów ministerialnych oraz dokumentacji konkursowej - regulaminów, decyzji, umów - przykłady.

2. Stosowanie najważniejszych interpretacji MEiN w zakresie sprawozdawczości projektów B+R jako uzupełnienie "nieostrych" przepisów prawnych, w tym:
a) definicja projektu naukowego/badawczego;
b) rodzaje projektów uwzględnianych w ewaluacji;
c) podmiot finansujący;
d) umowa o finansowanie projektu;
e) rodzaje strumieni finansowania;
f) data przyznania środków finansowych;
g) okres realizacji projektu;
h) kierownik projektu;
i) Udział procentowy dyscyplin.

3. Wprowadzanie danych i obsługa modułu projekty naukowe w Systemie POL-on:
a) charakterystyka poszczególnych sekcji elektronicznego formularza sprawozdawczego:
- pola obowiązkowe i nieobowiązkowe;
- stan danych (poprawny, niepoprawny, alerty);
- dobre praktyki oraz zalecenia i wytyczne w problemowych sytuacjach;
b) migracja danych z POL-on 1.0 do 2.0, rekordy:
- filtrowanie (rola i znaczenie zbiorów danych: zarejestrowana działalność naukowa, dane z POL-on 1);
- weryfikacja;
- przeniesienie;
- edycja (dane wymagające poprawy lub uzupełnienia).
c) projekty współfinansowane przez kilka instytucji w ramach tej samej umowy;
d) projekty współfinansowane przez kilka instytucji w ramach osobnych umów.

4. Weryfikacja danych w zakresie poprawności migracji projektów B+R z Systemu źródłowego POL-on do Systemu SEDN, w tym szczegółowe informacje w sekcji kryterium II-go osiągnięć naukowych:
a) dane podstawowe;
b) ewaluacja;
c) podmioty realizujące;
d) instytucje finansujące;
e) kierownicy.

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A),
godz. 13.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY