Projektowanie nowych kierunków studiów, nowych przedmiotów i efekty uczenia się

Termin szkolenia:
31.01.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting) pewny termin
Godziny szkolenia: 10:00-15:15
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Warsztat skierowany jest do wszystkich zainteresowanych zmianami w programach studiów oraz projektowaniem nowych kierunków kształcenia i nowych przedmiotów. Stąd odbiorcami warsztatów mogą być dziekani, prodziekani, kierownicy kierunków studiów, koordynatorzy kierunków studiów, członkowie zespołów ds. jakości kształcenia oraz nauczyciele akademiccy. Warsztat będzie miał formę interaktywną i zdalną, z wykorzystaniem ukierunkowanej dyskusji uwzględniającej cele uczestników oraz wybrane najnowsze zmiany w dydaktyce omawiane np. podczas webinarów EUA (European University Association). Stąd podczas warsztatów poruszone będą głównie wątki dotyczące:

1. Tworzenia nowych programów studiów i formułowania efektów kierunkowych
2. Aktualizacji obecnych programów studiów i tworzenia nowych przedmiotów uwzględniających cele SDG, innowacje dydaktyczne, itd
3. Relacji między efektami kierunkowymi a przedmiotowymi
4. Analizy i weryfikacji (wybranych) sylabusów, w tym metod weryfikacji efektów uczenia się, bilansu punktów ECTS i wprowadzenia do uznawania kwalifikacji
5. Wprowadzenia do aktywnych i pasywnych metod dydaktycznych (SCL i TCL)
6. Efektów uczenia się na poziomie kierunków studiów, przedmiotów, w profilu ogólno- akademickim i praktycznym;
7. Komentarzy i dyskusji związanych z proponowaną tematyką

 

Prelegent:

dr hab. inż. Justyna Bugaj

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty wysłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY