Kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej - Przygotowanie opisów wpływu w dyscyplinach artystycznych z dziedziny sztuki

NOWOŚĆ
Termin szkolenia:

07.05.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

       Szkolenie skierowane jest w szczególności do uczelni artystycznych - Akademii Muzycznych, Akademii Sztuk Pięknych, Szkół Teatralnych i Filmowych oraz wydziałów artystycznych funkcjonujących w ramach pozostałych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego.
       Szkolenie stawia za cel przedstawienie dobrych praktyk w przedmiocie opracowania opisów wpływu twórczości artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w ramach III kryterium ewaluacji jakości działalności naukowej.
       Specyfika wieloaspektowości i wielokierunkowości oddziaływania na otoczenie społeczno-gospodarcze osiągnięć działalności twórczej w sztuce, reprezentowanych w ramach trzech dyscyplin artystycznych, determinuje metodykę przygotowania do oceny ewaluacyjnej opisów wpływu w tej dziedzinie. Związane jest to głównie z tym, jaki efekt działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej stanowić będzie podstawę dla kreowania wpływu. A w tym przedmiocie zakres możliwości jest obszerny, chociażby wspomnieć od szerokorozumianej działalności muzyczno-choreograficznej (w tym utwory muzyczne, ścieżki dźwiękowe, reżyseria dźwięku, koncerty, festiwale, recitale czy spektakle)
poprzez aktorstwo, reżyserię sztuki teatralnej lub filmu (w tym autorstwo scenariusza, adaptacji, scenografii, kostiumów, zdjęć czy postprodukcji) kończąc na arteterapii, malarstwie, rzeźbie, grafice projektowej, wzornictwie przemysłowym, architekturze wnętrz i użyteczności publicznej oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki (w tym wystawy, wydarzenia czy realizacje).
        Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy – ma charakter szkoleniowy w formie wykładowej, drugi – doradztwa eksperckiego w zakresie rekomendacji w kontekście zadawanych pytań przez uczestników szkolenia.

Program szkolenia:

I blok – szkoleniowy: 10.00-13.00
Przerwa 13.00-13.30
II blok – doradztwo eksperckie: 13.30-15.00

I blok

1. Potencjał dyscyplin artystycznych w dziedzinie sztuki w zakresie kreowania wpływu
(oddziaływania, influencji, interferencji) na otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym możliwości punktowe opisu wpływu w zakresie zasięgu i znaczenia – merytoryczne przesłanki dokonania najkorzystniejszego wyboru.
2. Dzieła i wykonania artystyczne jako efekty działalności twórczej w sztuce stanowiące wkład w rozwój kultury i cywilizacyjny społeczeństwa oraz gospodarki.
3. Specyfika wyników badań naukowych w dziedzinie sztuki w kontekście przygotowania opisów wpływu (wzór formularza sprawozdawczego):
a) właściwe formułowanie tytułu (czego nie może zabraknąć w tytule opisu wpływu ?);
b) opracowanie streszczenia (na co należy zwrócić szczególną uwagę ?)
c) charakterystyka:
- głównych wniosków działań twórczych w sztuce (związek między osiągnięciami twórczości artystycznej a kulturą, rozwojem cywilizacyjnym społeczeństwa oraz gospodarką);
- roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej (przykłady jaką rolę odegrał podmiot);
- wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze (dobre praktyki redagowania treści z uwzględnieniem wymogów formalnych (zasięg, znaczenie, obszar wpływu, beneficjenci, dowody jako dokumentacja i wskaźniki potwierdzające wpływ, „ścieżki” wpływu), w tym najczęściej popełniane błędy – czyli jak nie pisać charakterystyki wpływu);
- znaczenia interdyscyplinarności na powstanie wpływu.
4. Specyfika dowodów wpływu w dziedzinie sztuki:
a) przykładowy katalog dowodów wpływu;
b) dobre praktyki w opracowaniu i prezentacji dowodów wpływu (potwierdzenie zaistnienia wpływu oraz związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wpływem a działalnością twórczą w sztuce.

II blok
5. Doradztwo eksperckie (odpowiedzi na pytania od uczestników szkolenia).

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe

- wyspecjalizowaną kadrę

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY