Polska Bibliografia Naukowa 2.0 – praktyczna obsługa systemu

Termin szkolenia:
30.04.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie stawia za cel przedstawienie zarówno praktycznej obsługi PBN w zakresie ustawowych obowiązków sprawozdawczych publikacji naukowych, jak również ukazanie szerszego kontekstu pracy Importerów Publikacji w szczególności na tle jako Obserwatorów systemu SEDN, do którego na potrzeby ewaluacji migrowane są publikacje naukowe z Profilu Instytucji PBN. Dlatego szkolenie prezentuje problematykę sprawozdawczości publikacji naukowych w formule integralnej i przekrojowej tzn. od strony poprawnej sprawozdawczości w systemie źródłowym PBN, aż po jej rezultat w systemie docelowym SEDN. Pokazuje to w sposób kompleksowy przetwarzanie danych o publikacjach na potrzeby ewaluacji w systemach informatycznych MEiN, w tym:
- dodawanie i edycja publikacji naukowych na poziomie Repozytorium;
- edycja danych na potrzeby ewaluacji na poziomie Profilu Instytucji;
- wysyłanie publikacji naukowych do systemu ORCID na poziomie Profilu Autora;
- odczyt i weryfikacja danych w systemie SEDN (punktacja źródła; suma punktów za udziały w tym osiągnięciu; wartości udziału jednostkowego danej osoby; punktacja za udział jednostkowy danej osoby).

 

Program szkolenia:

1. Zasady praktycznej obsługi oraz merytorycznego przeznaczenia nowych funkcjonalności PBN wprowadzonych w wersji 21.3.0, w tym:
a) reguła nadrzędności danych raportowanych na potrzeby ewaluacji z poziomu Profilu Instytucji w odniesieniu do danych z widoku podglądu w tzw. snapshocie - czyli w wersji publikacji świadczonej do ewaluacji;
b) checkbox umożliwiający zaznaczenie, że publikacja znajduje się na koncie ORCID pracownika, w tym reguła automatyzacji zaznaczenia przez system;
c) wprowadzenie daty oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania publikacji naukowych w dyscyplinach na potrzeby ewaluacji – przypadki multioświadczeń osiągnięć naukowych;
d) pobieranie raportu publikacji naukowych w formacie xlsx;
e) uzupełnianie nowych pól w formularzu dla monografii jako edycji naukowych tekstów źródłowych, w tym wskazanie rodzaju projektu, w ramach którego zostały wydane.

2. Repozytorium (CORE) – kreator dodawania publikacji naukowych (od zera; import z bazy DOI – Crossref; profil autora ORCID; format Bibtex/RefMan RIS), w tym szczegółowy zakres danych sprawozdawczych dla artykułu, książki, książki pod redakcją, rozdziału, tomu pokonferencyjnego (dane podstawowe; źródło; konferencja – seria, edycja, tom; autorzy/redaktorzy; afiliacje; dane do ewaluacji).

3. Profil Instytucji, w tym:
a) klasyfikacja publikacji naukowych wg dziesięciu grup punktowania osiągnięć publikacyjnych zgodnie z wykazami MEIN w podziale na wydawnictwa zwarte (nieperiodyczne) oraz ciągłe (periodyczne), w tym szczególne przypadki oceny;
b) zasady realizacji technicznego ekwiwalentu oświadczenia pracownika upoważniającego podmiot do wykazania publikacji naukowych w dyscyplinach na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;
c) dodawanie, edycja i usuwanie informacji o oświadczeniu.

4. Profil autora, w tym:
a) synchronizacja publikacji naukowych znajdujących się w profilu z publikacjami w systemie ORCID;
b) przesyłanie publikacji naukowych z profilu na konto autora w systemie ORCID;
c) odłączanie publikacji naukowych znajdujących się w profilu PBN;
d) usuwanie publikacji naukowych znajdujących się w profilu PBN.

5. Integracja pracy Importerów publikacji w systemach PBN, SEDN i POL-on, w tym przydatne rozwiązania (efektywność i optymalizacja przepływu informacji) – weryfikacja techniczna:
a) liczby publikacji naukowych raportowanych w systemie źródłowym PBN a dobowa aktualizacja migrowanych danych w aplikacji SEDN, w tym:
– porównanie statystyk liczbowych z wykorzystaniem eksportów danych do plików CSV i xlsx, zaraportowanych artykułów, materiałów konferencyjnych, redakcji naukowych monografii, monografii oraz rozdziałów monografii (reguły, tryb i sposoby),
– objaśnienie i charakterystyka założeń ograniczeń parametrycznych oraz limitów osiągnięć publikacyjnych w dyscyplinie,
– wskazanie publikacji naukowych ujętych w ramach udziałów jednostkowych (slotów) poszczególnych pracowników;
b) alertów i sankcji pomniejszenia maksymalnej sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych w SEDN na dyscyplinę w kontekście podjęcia odpowiednich działań w PBN;
c) posiadania przez pracowników numeru ORCID oraz spełnienia warunku połączenia kont PBN i ORCID z POL-on za pomocą wygenerowania raportu w POL-on - rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu;
d) oświadczonych przez pracowników dyscyplin naukowych za pomocą wygenerowania raportu w POL-on, w szczególności dotyczy przypadków kiedy pracownik w okresie objętym oceną oświadczył więcej niż dwie dyscypliny naukowe - rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu.

6. Dyskusja i pytania.

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY