Jak efektywnie motywować pracowników uczelni poprzez właściwe zarządzanie zespołem

Termin szkolenia:
21.04.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Zarządzanie zespołem

1. Lider w zespole:

2. Style i funkcje zarządzania

3. Zarządzanie sytuacyjne K. Blancharda

4. Delegowanie zadań:

- funkcje delegowania zadań
- kiedy kierownik powinien delegować zadania?
- wybór zadań
- struktura skutecznej rozmowy delegującej
- najczęściej popełniane błędy podczas delegowania
- obawy przed delegowaniem zadań

5. Motywacja do podejmowania działań:

- najskuteczniejsze metody motywacji
- motywowanie finansowe
- motywowanie pozafinansowe

5. Podejmowanie decyzji

6. Zarządzanie zespołem w okresie zmian

7. Komunikacja w pracy kierownika:

- podstawowe błędy i bariery w porozumiewaniu i sposoby ich przezwyciężania
- trudne rozmowy w zarządzaniu pracownikami:

    -- Rozmowa oceniająca
    -- Rozmowa separacyjna

8. Informacja zwrotna:

-techniki konstruktywnego wyrażania krytyki oraz przyjmowania krytyki bez obniżania poczucia własnej wartości
-sposoby udzielania wsparcia i pochwał

Rozwiązywanie konfliktów w zespole

1. Rola menadżera w rozwiązywaniu konfliktów

2. Komunikacja a konflikt:

- racjonalne i nieracjonalne rozwiązywanie konfliktu
- znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w wysyłaniu jednoznacznych komunikatów
- znaczenie aktywnego słuchania

3. Strategie radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

- strategia rywalizacji
- strategia unikania
- strategia kompromisu
- strategia łagodzenia
- strategia kooperacji

4. Twórcze rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespole

5. Rola konfliktu w rozwoju zespołu

  

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY