Kryterium II ewaluacji jakości działalności naukowej - Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych

NOWOŚĆ
Termin szkolenia:

wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

Blok szkoleniowy: 10.00-13.30
Przerwa 13.30-14.00
Dyskusja i pytania: 14.00-15.00

1. Rodzaje osiągnięć uwzględnianych w ocenie efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym:

a) środki finansowe przyznane w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe;
b) przychody z tytułów komercjalizacji wyników B+R lub usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Charakterystyka przykładowych strumieni finansowych pod kątem zasad i wymogów uwzględnienia w ewaluacji w oparciu o właściwe przepisy prawne – ustawy oraz dokumentację konkursową instytucji finansujących granty badawcze, w tym:

a) podstawy prawne i wymogi formalne - tryb konkursowy przyznawania środków finansowych na realizację grantów badawczych;
b) katalog instytucji finansujących granty badawcze określonych rozporządzeniem ws. ewaluacji a rozporządzeniem ws. POL-on;
c) szczególne przypadki finansowania albo współfinansowania projektów badawczych obejmujących tzw. komponent badawczy;
d) umowa grantowa lub decyzja o przyznaniu środków finansowych podmiotowi przez instytucję finansującą jako dokumentacja potwierdzająca przyznanie finansowania na realizację grantu badawczego.

3. Zasady oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych.

4. Reguły ustalania liczby przyznawanych punktów w zależności od określonych progów kwotowych.

5.  Szczególne przypadki zwiększania przyznanej punktacji oraz zastosowania obniżonych progów kwotowych.

6. Szczegółowy zakres danych sprawozdawczych efektów finansowych raportowanych w systemie POL-on na potrzeby ewaluacji, w tym:

a) terminarz wprowadzania danych oraz przepisy przejściowe rozporządzenia zmieniającego;
b) charakterystyka dobrych praktyk w przygotowaniu do raportowania w systemie szczegółowych danych oraz informacji o projektach B+R w zgodności z zasadami oceny na potrzeby ewaluacji – merytoryczne omówienie sprawozdawczości grantów badawczych;
c) dobre praktyki w zakresie określania procentowego udziału środków finansowych przyznanych na realizację grantu badawczego przypadającego na daną dyscyplinę naukową w przypadku projektów interdyscyplinarnych – wzory załączników sprawozdawczych;
d) przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
e) przychody z tytułu usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki
f) dobre praktyki w zakresie określania procentowego udziału badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej w przychodach w przypadku osiągnięć interdyscyplinarnych – wzory załączników sprawozdawczych.

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY