Ocena stanu przygotowań podmiotu do ewaluacji jakości działalności naukowej w systemach POL-on, PBN i SEDN

Termin szkolenia:
09.07.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie w swej pierwszej części stawia za cel merytoryczną i techniczną weryfikację poprawności sprawozdanych danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w systemach POL-on, PBN i SEDN. Materiał szkoleniowy omówiony zostanie zarówno od strony prawnej, a w szczególności praktycznej z perspektywy czasowej od 2017 r. do końca obecnego półrocza, ostatniego roku objętego ewaluacją. Szkolenie będzie podsumowaniem a zarazem odpowiedzią na pytanie jaki zakres danych powinien już być zaraportowany i zweryfikowany pod względem formalno-prawnym przez podmiot sprawozdający oraz jakie działania należy aktualnie zaplanować na trzeci i czwarty kwartał obecnego roku. Ponadto druga część szkolenia odbędzie się w formule dyskusyjnej rozumianej jako sesja pytań i odpowiedzi eksperckich (Q&A). Odpowiedzi na pytania osadzone będą zarówno w warstwie obowiązujących regulacji prawnych, ale przede wszystkim bazować będą na doświadczeniu i dobrych praktykach wdrożeniowych.

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-12.30

1. Kompetencje prawne Komisji Ewaluacji Nauki w zakresie przeprowadzenia ewaluacji:

a) przesłanki formalne nie uwzględnienia osiągnięcia naukowego w ocenie;
b) przypadki, kiedy może nastąpić zmiana punktacji za autorstwo albo współautorstwo publikacji naukowej;
c) dobre praktyki gromadzenia dokumentacji potwierdzającej sprawozdawczość danych zgodnie ze stanem faktycznym.

2. Spełnienie przez dyscyplinę warunku przeprowadzenia ewaluacji - liczba „N” pracowników wyliczana dla całego okresu objętego oceną, a liczba „N” za rok 2021 ustalana na dzień 31.12.2021:

a) objaśnienia ustalania liczby „N”, w tym szczególne rozwiązania obowiązujące dla 2017 r.;
b) weryfikacja poprawności obliczeń liczby „N” prezentowanej w Systemie SEDN;
c) struktura i warunki zatrudnienia pracowników w dyscyplinie.

3. Ograniczenia parametryczne osiągnięć ewaluowanej dyscypliny w zakresie oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej (I kryterium) - objaśnienia w ustalaniu:

a) 3-krotności liczby „N” publikacji naukowych jako sumy udziałów jednostkowych uwzględnianych w ocenie dyscypliny;
b) maksymalnej sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych dyscypliny - „3N”, a sumy udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa pracowników - „4N”;
c) maksymalnej sumy udziałów jednostkowych za artykuły naukowe opublikowane w latach 2019–2021 oraz monografie naukowe, rozdziały w monografiach naukowych i redakcje naukowe monografii naukowych, opublikowane w latach 2017–2021;
d) maksymalnej sumy udziałów jednostkowych w monografiach naukowych i redakcjach naukowych takich monografii, uwzględnianych w ocenie dyscypliny;
e) maksymalnej sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych autorstwa albo współautorstwa pracowników spoza liczby „N”;
f) maksymalnej liczby uwzględnianych w ewaluacji przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin;
g) weryfikacja poprawności wyliczeń liczbowych prezentowanych w Systemie SEDN.

4. Reguły pomniejszania sumy udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych uwzględnianych w ocenie dyscypliny:

a) objaśnienia alertów i sankcji prezentowanych w Systemie SEDN;
b) alerty i sankcje dla pracownika, czy spełnia warunki i wymagania procesu ewaluacyjnego
(oświadczenia - brak oświadczonych publikacji naukowych z wykazu, brak oświadczonych dyscyplin, brak oświadczania o zaliczeniu do liczby „N”);
c) sprawozdawczość nieobecności pracownika wyłączających stosowanie przepisów w przedmiocie sankcji dla dyscypliny.

5. Zasady oceny efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych (II kryterium) - objaśnienia w ustalaniu:

a) sumy środków finansowych przyznanych w okresie objętym ewaluacją na realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe;
b) katalogu instytucji finansujących granty badawcze w trybie konkursowym;
c) dobre praktyki w zakresie określenia procentowego udziału dyscyplin naukowych, w ramach których projekt jest realizowany oraz procentowego udziału środków finansowych przyznanych podmiotowi na jego realizację, przypadających na daną dyscyplinę naukową;
d) sumy przychodów osiągniętych w okresie objętym ewaluacją z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami oraz usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
e) katalogu usług badawczych w kontekście przesłanek ustawowych i wewnętrznych aktów normatywnych podmiotu;
f) dobre praktyki w zakresie określenia procentowego udziału interdyscyplinarnych badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej w przychodach podmiotu z tytułu:
- komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,
- świadczonych usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A)
Godz. 13.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY