Prawne i praktyczne aspekty ewaluacji jakości działalności naukowej w systemach POL-on, PBN i SEDN

Termin szkolenia:
26.11.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I blok szkoleniowy w formie wykładowej
Godz. 10.00-12.30

1. Zatrudnienie i oświadczenia, w tym:
a) zatrudnienie systemowe, warunki zatrudnienia tj. stosunek pracy pracowników a wymogi formalne rejestracji oświadczeń dla dyscypliny;
b) oświadczenia o zaliczeniu do liczby N oraz reprezentowanych dyscyplinach, w tym udział czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach;
c) weryfikacja poprawności wyliczeń liczby N;
d) oświadczenia upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych w ewaluacji;
e) sprawozdawczość nieobecności pracownika wyłączających stosowanie przepisów w przedmiocie sankcji dla dyscypliny.

2. Warunki uwzględnienia w ewaluacji osiągnięć publikacyjnych:
a) za 2017 r., w tym:
- spełnienie warunku zaliczenia do liczby N,
- dyscyplina wskazana w tzw. pierwszym oświadczeniu,
- wyłączenia określonych pracowników wg grup stanowisk,
b) w przypadku zakończenia stosunku pracy w danym podmiocie i nawiązaniu w innym nowego zatrudnienia;
c) powstałych po dacie zakończenia zatrudnienia;
d) pracowników przebywających na urlopach;
e) pracowników, którzy oświadczyli więcej niż jedną dyscyplinę naukową.

3. Moduł ewaluacja - kryteria formalne i prawne wyboru przez algorytm optymalizacyjny osiągnięć publikacyjnych spełniających warunki ewaluacji, wchodzących w skład zestawienia, które ostatecznie będą poddawane ocenie, w tym limity:
a) liczba 3N dyscypliny (limit na sumę wszystkich uwzględnionych udziałów - liczba całkowita);
b) maksymalna liczba monografii i redakcji;
c) maksymalna liczba udziałów jednostkowych dla monografii, rozdziałów oraz artykułów z lat 2019-2021;
d) „punktacja całkowita” publikacji naukowych a „punktacja do ewaluacji”;
e) proces automatycznej walidacji osiągnięć publikacyjnych w oparciu o bazę Web of Science znajdujących się w Profilach Instytucji (weryfikacja pozytywna/negatywna/nierozstrzygnięta jakości danych bibliograficznych: doi, tytuł, rok publikacji, autorzy, afiliacja);
f) lista publikacji w profilu Instytucji PBN a dorobek naukowy w SEDN;
g) alerty i sankcje pomniejszenia sumy udziałów jednostkowych (brak oświadczonych publikacji naukowych z wykazu, brak oświadczonych dyscyplin, pracownik niezaliczony do liczby N).

4. Moduł ewaluacja - zadania koordynatora dyscypliny w procesie wstępnej akceptacji zestawienia osiągnięć publikacyjnych (zmiana statusu przygotowania dyscypliny do ewaluacji na „Wstępnie zaakceptowano”).

5. Moduł ewaluacja - zadania kierownika podmiotu w przedmiocie ostatecznej akceptacji zestawienia osiągnięć publikacyjnych i rozpoczęcia procesu oceny (zmiana statusu przygotowania dyscypliny do ewaluacji na „Zaakceptowano”).

6. Moduł ewaluacja - zasady optymalizacji osiągnięć publikacyjnych oraz działania algorytmu optymalizacyjnego, w tym:
a) zasada uzyskania najwyższego wyniku punktowego dla podmiotodyscypliny z zachowaniem reguły nie przekroczenia ustalonych ograniczeń i limitów;
b) osiągnięcia publikacyjne zakwalifikowane przez algorytm optymalizacyjny oraz takie, które posiadają przynajmniej jeden udział niezerowy, ale nie zostały wskazane do ewaluacji;
c) sumy udziałów wybranych przez algorytm, oraz suma udziałów po korekcie;
d) liczba niewykorzystanych slotów z 3N;
e) liczba niewykorzystanych udziałów jednostkowych dla monografii i redakcji naukowych;
f) liczba niewykorzystanych udziałów jednostkowych dla monografii, rozdziałów, redakcji oraz artykułów opublikowanych w latach 2019 – 2021;
g) liczba osiągnięć osób nieuwzględnionych w liczbie N (limit na sumę uwzględnionych udziałów przez osoby spoza N - dokładność do 4 miejsc po przecinku).

7. Moduł ewaluacja - korekta zestawienia listy osiągnięć publikacyjnych zakwalifikowanych do oceny przez algorytm optymalizacyjny, w tym funkcjonalności:
a) dodawanie lub usuwanie oraz zatwierdzanie udziałów jednostkowych celem automatycznego przeliczenia punktacji osiągnięcia publikacyjnego oraz punktacji globalnej w dyscyplinie;
b) "Zaakceptuj zestawienie";
c) "Przywróć do wyliczenia algorytmu";
d) "Wybrane osiągnięcia" oraz "Wszystkie osiągnięcia" jako atrybuty filtrowania osiągnięć publikacyjnych.

Przerwa
Godz. 12.30-13.00

II blok szkoleniowy w formie dyskusyjnej (sesja pytań i odpowiedzi eksperckich - Q&A)
Godz. 13.00-15.00


Prelegent:
dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY