Komunikacja międzykulturowa w szkolnictwie wyższym

Termin szkolenia:
17.04.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Opis

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnić międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania. Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć kontakt z reprezentantami innych kultur. Uczestnicy w praktyczny sposób poznają narzędzia i techniki, pozwalające na sprawną komunikację w wielu różnych sytuacjach: w kontaktach osobistych, przy wymianie korespondencji, w negocjacjach oraz sytuacjach oficjalnych. Dowiedzą się także czym jest internacjonalizacja, jakie są jej podstawowe założenia oraz wyzwania. Adresatem szkolenia mogą być zarówno pracownicy administracji (dziekanaty, akademiki), ale także pracownicy dydaktyczni, władze uczelni czy kadra zarządzająca.

Program szkolenia:

I. Zagadnienia wprowadzające
      1. Cudzoziemcy na uczelniach wyższych w Polsce
      2. Komunikacja i kultura
      3. Świadomość różnic kulturowych
II. Różnice kulturowe w komunikacji
      1. Czym jest komunikacja międzykulturowa
      2. Wymiary kultury
      3. Różne normy i wartości oraz ich wpływ na komunikację
III. Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie międzykulturowym
      1. Jak porozumieć się z przedstawicielami różnych kultur
      2. Kultura a komunikacja werbalna
      3. Kultura a komunikacja niewerbalna
IV. Stereotypy i ich wpływ na komunikację
      1. Podstawy zdrowej komunikacji
      2. Porozumiewanie się i negocjowanie w sytuacjach konfliktu międzykulturowego
      3. Postrzeganie własnej kultury

 

Prelegent:

Joanna Domagała

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY