Informacja patentowa: jak przeprowadzać badanie patentowe, jak korzystać z patentowych baz danych

Termin szkolenia:
26.05.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie dla pracowników uczelni, instytutów badawczych, instytutów PAN


Program szkolenia:

1. IP - Zagadnienia podstawowe
      1.1. Pojęcie i funkcja własności intelektualnej
      1.2. Ekonomiczne, rynkowe i prawne uzasadnienie praw własności intelektualnej
      1.3. Rodzaje i charakterystyka funkcjonalna poszczególnych praw własności intelektualnej
      1.4. Porównanie różnych praw własności intelektualnych
      1.5. Domena publiczna
2. Patenty i ochrona B+R, zdolność patentowa, wyłączenia
      2.1. Pojęcie wynalazku
      2.2. Patent na wynalazek i jego przesłanki
      2.3. Co może a co nie może być patentem
      2.4. Ochrona patentowa
      2.5. Know-how a patent
      2.6. Uwagi na temat ochrony IP w działalności B+R
3. Analiza dokumentacji patentowej w kontekście ryzyka, wyceny, ujęcia w księgach
      3.1. Co to jest „informacja patentowa”?
      3.2. Gdzie szukać informacji o wynalazkach i patentach?
      3.3. Badanie stanu techniki – od baz danych do literatury fachowej
      3.4. Patentowe bazy danych
      3.5. Case study – porównanie patentów i stanu wiedzy
4. Procedury krajowe i międzynarodowe
      4.1. Ogólna charakterystyka postępowań patentowych
      4.2. Rodzaje postępowań patentowy
      4.3. Postępowanie patentowe przed UPRP w zarysie
      4.4. Procedura EPO
      4.5. Procedura PCT
5. Zasady wyceny praw własności intelektualnej, korzyści ekonomiczne
      5.1. Wycena wynalazków – zagadnienia ogólne
      5.2. Metody wyceny
      5.3. Problemy związane z wyceną wynalazków
      5.4. Korzyści ekonomiczne ze stosowania wynalazków – modele biznesowe i umowy

 

Prelegent:

Marcin Mioduszewski - Radca Prawny

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY