Zarządzenie wewnętrzne w sprawie organizacji i zasad przygotowania danych oraz informacji na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej 2017-2021. Dobre praktyki i komentarz prawny (uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze)

Termin szkolenia:
26.02.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie stawia za cel praktyczne i formalno-prawne przygotowanie podmiotu do ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, zarówno w zakresie organizacji pracy osób funkcyjnych oraz pracowników administracji i importerów publikacji tworzących Zespół ds. oceny jakości działalności naukowej dyscypliny, jak również w obszarze sprawozdawczości danych oraz informacji w systemie POL-on i serwisie PBN. Szkolenie prowadzone będzie w oparciu o dobre praktyki wdrożeniowe i analizę dedykowanego zarządzenia przedmiotowego jako wzoru wewnętrznego aktu normatywnego. Przyjęcie i stosowanie w podmiotach podlegających ocenie ewaluacyjnej konstruktywnych rozwiązań prawnych wraz z harmonogramem implementacyjnym dobrych praktyk, gwarantuje optymalizację i efektywność działań przygotowawczych w priorytetowych obszarach:
powołania, funkcjonowania i kompetencji Zespołu ds. oceny jakości działalności naukowej dyscypliny;
kadrowym i szkół doktorskich - pracownicy i doktoranci prowadzący działalność naukową zaliczani do ewaluacji;
przygotowania ankiety ewaluacyjnej z wykorzystaniem migracji danych oraz informacji z systemu POL-on i serwisu PBN do Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN);
kryteriów oceny i rodzajów osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji (publikacje naukowe, prawa własności przemysłowej, efekty finansowe B+R - środki finansowe przyznane na realizację projektów B+R oraz przychody z komercjalizacji wyników B+R, know-how lub świadczonych usług badawczych, opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki);
obliczeniowym w zakresie ustalenia udziałów jednostkowych poszczególnych autorów w publikacjach naukowych oraz odpowiadającym im wartościom punktowym;
analitycznym w przedmiocie weryfikacji wyniku wyboru osiągnięć naukowych w formie wykazu po zastosowaniu algorytmu optymalizującego;
sprawozdawczości zdarzeń ewaluacyjnych w systemie POL-on i serwisie PBN, w tym gromadzenia dokumentacji potwierdzającej stan faktyczny;
opracowania wzorów formularzy sprawozdawczych jako załączników do zarządzenia służących gromadzeniu i rejestracji danych oraz informacji w systemie POL-on i serwisie PBN.

Program szkolenia:

1. Analiza aktualnego stanu prawnego i regulacje o podstawowym znaczeniu z niego wynikające stosowane przy opracowaniu zarządzenia, w tym akty:

a) normatywne - powszechnie obowiązujące (ustawy);
b) wykonawcze - resortowe (rozporządzenia);
c) wewnętrzne - podmiotowe (statut, regulamin organizacyjny, zarządzenia, odrębne przepisy);
d) szczególne przypadki sprawozdawczości danych wynikające z decyzji MNiSW, a nie wprost z unormowania prawnego.

2. Przepisy epizodyczne - harmonogram prac przygotowawczych i wdrożeniowych ustalonych do końca 2021 r. na poziomie zarządzenia.

3. Zakres przedmiotowy i niezbędne elementy zarządzenia, w tym:

a) przepisy wprowadzające;
b) odwołanie do właściwej podstawy prawnej jako normy kompetencyjnej upoważniającej kierownika podmiotu do wydania zarządzenia w przedmiotowej sprawie (uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze);
c) definicje i pojęcia mające zastosowanie w warstwie przepisów prawnych na poziomie zarządzenia;
d) przepisy ogólne ustalające zasady, zakres i przedmiot stosowania zarządzenia w podmiocie;
e) regulacje dostosowujące i odesłania do odrębnych przepisów;
f) regulacje szczegółowe i układ przepisów merytorycznych obejmujących poszczególne obszary ewaluacji jakości działalności naukowej, w tym m. in.:
- skład i kompetencje Zespołu ds. Oceny Jakości Działalności Naukowej dyscypliny,
- zasady organizacji i przygotowania danych oraz informacji na potrzeby ewaluacji w zależności od rodzajów zgłaszanych do oceny osiągnięć naukowych w poszczególnych kryteriach I-III,
- przedmiotowy zakres działania właściwych jednostek organizacyjnych administracji w ramach struktury organizacyjnej podmiotu, w obszarze których realizowane są ustawowe obowiązki sprawozdawcze w systemie POL-on i serwisie PBN (szczegółowe zakresy czynności oraz zasady współpracy, uzgodnień i konsultacji), w tym m.in.:
- oświadczenia o dyscyplinach oraz o zaliczeniu do liczby N raportowane w systemie POL-on a zasady realizacji technicznego ekwiwalentu oświadczenia pracownika upoważniającego podmiot do wykazania publikacji naukowych w dyscyplinach w serwisie PBN,
- realizacja obowiązku sprawozdawczości publikacji naukowych w systemie ORCID (Open Researcher and Contributor ID),
g) organizacja i zakres przedmiotowy danych oraz informacji, które na podstawie dotychczasowych przepisów prawnych nie były objęte ustawowym obowiązkiem sprawozdawczym;
h) przepisy końcowe (derogacyjne).

4. Wzory załączników do zarządzenia, w tym:

a) oświadczenie wraz z załącznikiem upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych pracownika na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej;
b) oświadczenie w przedmiocie posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami - ORCID ID;
c) oświadczenie w sprawie określenia procentowego udziału dyscyplin naukowych w projektach B+R oraz środków finansowych przyznanych na ich realizację, przypadających na poszczególne dyscypliny naukowe;
d) oświadczenie w sprawie określenia procentowego udziału badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych w przychodach z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
e) oświadczenie w sprawie określenia procentowego udziału badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych w przychodach z tytułu świadczonych usług badawczych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
f) formularz opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (wersja w języku polskim i angielskim) - dostosowany do najnowszych wytycznych i zmian uwzględnionych w nowelizacji rozporządzenia.

5. Dyskusja i pytania oraz konsultacje indywidualne.


Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.