Kryterium III ewaluacji jakości działalności naukowej - Dobre praktyki w przygotowaniu opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Termin szkolenia:
28.06.2021 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 730,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Program szkolenia:

1. Dobre praktyki służące przygotowaniu opisów wpływu pod kątem wymogów kryterium III – oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, w tym:

a) często popełniane błędy – czyli jak „nie pisać” opisów wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze;
b) opracowanie wzorcowego katalogu zaleceń i wytycznych w zakresie przygotowania opisów wpływu w zależności od specyfiki dyscyplin naukowych reprezentowanych przez dany podmiot;
c) opracowanie wzorcowego formularza sprawozdawczego opisu wpływu (prezentacja gotowego wzoru wraz z objaśnieniem jego poszczególnych części składowych spełniających zarówno wymogi formalno-prawne, jak i techniczne – maksymalna liczba znaków ze spacjami do wykorzystania);
d) taksonomia wyników B+R a produkty, efekty, rezultaty i skutki oddziaływania na gospodarkę i społeczeństwo;
e) co stanowi punkt wyjścia ? – działalność naukowa, transfer wiedzy i technologii do gospodarki (komercjalizacja lub know-how), komercyjne świadczenie usług badawczych (prace zlecone), czy może coś jeszcze … ?;
f) czym jest wpływ ? (jaki jest zakres i przedmiot oddziaływania ?) – definiowanie i charakterystyka: rzeczywisty, faktyczny, realny, wiarygodny, kompletny, zupełny, całościowy lub łączny (co się wydarzyło, zmieniło, poprawiło, czemu zapobiegliśmy);
g) od czego zacząć ? „ścieżki” wpływu - modele transferu, transmisji, aplikacji, wdrożeń, zastosowań lub przystosowania wyników B+R na zewnątrz poza podmiotem prowadzącym działalność naukową;
h) kwantyfikacja (wskaźniki wpływu) – jak go zmierzyć, obliczyć, skonkretyzować lub oszacować skalę jego oddziaływania (zmiana, różnica, korzyść, wzrost, poprawa, zmniejszenie, zapobieganie);
i) mapowanie interesariuszy wpływu zarówno instytucjonalnych, jak i grup społecznych czy zawodowych (użytkowników końcowych; kto, jak oraz na czym skorzystał - wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, kompetencje praktyczne) z wykorzystaniem Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
j) streszczenie opisu wpływu – maksymalna liczba znaków ze spacjami do wykorzystania.

2. Zasady oceny i punktacji opisów wpływu oraz uzasadnienie eksperckie, w tym:

a) liczba wymaganych opisów wpływu wynikająca z liczby N oraz szczególne przypadki dotyczące tzw. dodatkowych opisów wpływu;
b) charakterystyka kryterium zasięgu wpływu:
międzynarodowy,
krajowy,
regionalny,
lokalny,
marginalny;
c) charakterystyka kryterium znaczenia wpływu:
przełomowe,
istotne,
ograniczone,
znikome;
d) przełomowy (zasadniczy), znaczny, umiarkowany postęp w rozwiązaniach praktycznych lub w sposobie myślenia o określonych zjawiskach w danym obszarze życia społecznego lub gospodarczego, w tym ochrona przed niekorzystnymi skutkami (zaprzestanie, eliminacja);
e) znaczenie interdyscyplinarności wyników B+R oraz jej charakterystyka w kontekście zaistnienia wpływu społeczno-gospodarczego (interdyscyplinowość, wielodyscyplinowość, wielodyscyplinarność, transdyscyplinarność, multidyscyplinarność, pluridyscyplinarność):
rozumienie korzystania z dorobku naukowego różnych dyscyplin naukowych (przedmiot badań; metodologia; metody naukowo-badawcze [analiza, synteza, dedukcja, indykcja]; formy poznania naukowego [porównanie, przeciwstawienie, uogólnienie, wnioskowanie]; proces formułowania, uzasadniania, testowania i korygowania twierdzeń, teorii, hipotez lub praw; język i narzędzia badań naukowych; nowa wiedza, fakty oraz umiejętności; paradygmat, kanon, model, wzorzec rozwiązywania problemów badawczych w danej dyscyplinie naukowej).
maksymalna liczba znaków ze spacjami do wykorzystania w zakresie informacji o znaczeniu interdyscyplinarności badań naukowych lub prac rozwojowych na powstanie wpływu;
f) terminarz i tryb sprawozdawczości opisów wpływu w Systemie POL-on.

3. Efekty działalności naukowej (wyniki B+R) mające znaczenie dla kreowania wpływu (związek przyczynowo-skutkowy), w tym:

a) charakterystyka głównych wniosków z badań naukowych lub prac rozwojowych (jakie były ustalenia badawcze, które leżą u podstaw wpływu ? czy wpływ nie mógłby się wydarzyć bez nowej wiedzy i umiejętności wynikających z działalności naukowej ?);
b) charakterystyka roli podmiotu w osiągnięciu efektów działalności naukowej (m.in. wiodąca rola w uzyskaniu wyników B+R zgodnie z międzynarodowymi standardami wydawniczymi);
c) opis bibliograficzny i streszczenie nie więcej niż 5 osiągnięć naukowych będących rezultatem badań naukowych lub prac rozwojowych;
d) maksymalna liczba znaków ze spacjami do wykorzystania.

4. Dowody wpływu społeczno-gospodarczego, w tym:

a) formy dowodów wpływu – przykłady i objaśnienia (jakie są źródła informacji oraz dokumentacja potwierdzająca wpływ ?);
b) wymogi formalne dla dowodu wpływu spełnienia warunku wskazującego jednoznacznie na związek między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych a otoczeniem społeczno-gospodarczym;
c) liczba możliwych do zgłoszenia dowodów wpływu na każdy opis wpływu uwzględniony w ewaluacji;
d) maksymalna liczba znaków ze spacjami do wykorzystania w opisie szczegółowej charakterystyki dowodów wpływu;
e) ograniczenia techniczne w zakresie cyfrowego formatu i wielkości elektronicznego pliku danych jako dokumentu elektronicznego stanowiącego dowód wpływu;
f) terminarz i tryb sprawozdawczości dowodów wpływu w systemie teleinformatycznym MNiSW.

5. Dyskusja i pytania.

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY