Procedury nadawania stopni i tytułu naukowego w świetle najnowszych regulacji

Termin szkolenia : 
14.06.2021 -  ONLINE (platforma clickmeenting)
Godziny szkolenia: 
10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Szczegółowe zagadnienia omawiane w trakcie szkolenia obejmą między innymi:

1. Zasady, tryb i warunki przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora
      a. ustawowe określenie wymagań stawianych rozprawom doktorskim oraz tryb przygotowania i składania prac doktorskich
            i. istota pracy doktorskiej jako osiągnięcia naukowego
            ii. wymagania stawiane promotorowi i recenzentom
            iii. warunki nadania stopnia doktora w dyscyplinie oraz/lub dziedzinie
            iv. sposoby określania i realizowania indywidualnego planu badawczego
            v. rola oceny śródokresowej
            vi. wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
            vii. wymagania formalne w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora:
                  1) niezbędne informacje w systemie POL-on
                  2) sprawdzenie w systemie antyplagiatowym
                  3) zadania uczelni w zakresie dostępu do informacji publicznej (BIP)
      b. niezbędne regulacje wewnętrzne w zakresie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
            i. powoływanie komisji dla przeprowadzenie postępowania
            ii. egzaminy doktorskie (zgodnie z 8. poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji)
            iii. dodatkowe wymagania możliwe do określenia przez uczelnię
      c. rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora
            i. procedura odwoławcza
2. Przebieg postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
      a. ustawowe określenie wymagań stawianych w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
            i. definicja osiągnięcia naukowego
            ii. procedura wszczyna postępowania
            iii. wymagania stawiane recenzentom
            iv. warunki nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie oraz dyscyplinie
                  1) kolokwium habilitacyjne
      b. rola uczelni w procedurze nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego; regulacje wewnętrzne
            i. definiowanie wymagań stawianych osiągnieciu naukowemu oraz kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego
            ii. wyznaczanie komisji habilitacyjnej
      c. rola i miejsce Rady Doskonałości Naukowej w procesie nadawania stopnia doktora habilitowanego
            i. miejsce RDN w procesie wszczynania procedury
            ii. rola RDN w procesie wyznaczania składu komisji habilitacyjnej
            iii. rola RDN w procedurze odwoławczej
3. Konsekwencje wycofania wniosków o nadanie stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego
4. Zawieranie umów z recenzentami/członkami komisji
      a. terminowość przygotowywanie recenzji
5. Procedura nadawania tytułu naukowego
      a. ustawowe wymagania dotyczące wniosku o tytuł naukowy
            i. osiągnięcia kandydata
      b. działania RDN w procedurze nadawania tytułu naukowego
            i. odmowa wszczęcia postępowania i procedura odwoławcza

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1669) jasno określa, że wszystkie procedury awansu akademickiego wszczynane po 1 października 2019 roku muszą być prowadzone już na nowych zasadach. Natomiast procedury wszczęte na starych zasadach muszą się zakończyć do dnia 31 grudnia 2021 roku, w innym wypadku „niezakończone do dnia 31 grudnia 2021 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się” (art. 179. ust. 4).
Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia tak procedury nadawania stopni, jak i zasady kształcenia doktorantów. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni oraz jednostek naukowych – szkolenie będzie otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.

Prelegent:

dr hab. Radosław Rybkowski - Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.