Warunki prowadzenia studiów, realizacja i ewaluacja kształcenia

Termin szkolenia:
22.02.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

Podstawy prawne w zakresie prowadzenia studiów i ewaluacji jakości kształcenia
    wiadomości wstępne,
    podstawowe definicje, kierunki, poziomy i profile studiów,
    nowe definicje, terminy i pojęcia w obszarze prowadzenia studiów,
    rodzaje studiów i zasady ich organizacji,
    organy uczelni uprawnione i ich kompetencje w obszarze kształcenia,
    prowadzenie studiów wspólnych,
    warunki tworzenia i funkcjonowania filii.

Pozwolenie na utworzenie studiów
    elementy wniosku,
    procedura i terminy występowania z wnioskiem,
    przesłanki odmowy wydania pozwolenia na utworzenie studiów,
    cofniecie pozwolenia na utworzenie studiów,

Prowadzenie kształcenia na studiach
    warunki i wymagania jakie muszą spełniać programy studiów,
    program studiów a kryteria oceny programowej,
    wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Ewaluacja jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną
    zasady przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia na studiach,
    postępowanie oceniające, raport samooceny uczelni, ramowy plan wizytacji, raport zespołu oceniającego,
    typy ocen PKA,
    szczegółowe kryteria i standardy oraz tryb i procedura przeprowadzania oceny programowej,
    szczegółowe kryteria i standardy oraz tryb i procedura przeprowadzania oceny kompleksowej,
    certyfikaty i akredytacje krajowych lub międzynarodowych podmiotów dokonujących ocen jakości kształcenia.

Bazy danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on”
    zakres raportowanych danych do Systemu „POL-on”,
    znaczenie przetwarzania danych w Systemie,
    odpowiedzialność prawna i sankcje administracyjne oraz konsekwencje finansowe za nierzetelność i nieterminowość w aktualizowaniu danych systemu.

Prelegent:

Od 1998 roku  pracownik a od 2005 roku kierownik Działu Kształcenia i Spraw Studenckich. Kierownik pierwszego projektu pilotażowego POWER kierunki zamawiane oraz koordynator merytoryczny wielu obecnie prowadzonych projektów POWER w zakresie kształcenia; wieloletni członek senackiej komisji ds. kształcenia oraz Uczelnianej Rady ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na uczelni, od 10 lat audytor uczelniany ds. kształcenia. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych i Administracji Państwowej Uniwersytetu Śląskiego.

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w elektronicznej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY