Czasopisma naukowe oraz narzędzia pracy badacza

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

OPIS

Szkolenie skierowane jest do badaczy, którzy zainteresowani są rozszerzeniem swojego warsztatu o wykorzystanie różnych narzędzi pomocnych w pisaniu oraz zarządzaniu pracą naukową. Dodatkowo, udział w szkoleniu pozwoli poznać różne internetowe źródła wykorzystywane w działalności badawczej, a także rozwinąć kompetencje prezentowania siebie środowisku naukowemu i promowania swoich badań. Wiedza
przekazana przez prowadzącego pomoże zrozumieć wagę wskaźników służących ocenie dorobku naukowców oraz analiz cytowalności czasopism naukowych. Szkolenie ma przede wszystkim charakter praktyczny. Prowadzący pokazuje, jak używać różne narzędzia, dzięki którym uczestnicy nabędą wspomniane kompetencje.

Korzyści

Uczestnicy wyrobią w sobie umiejętność obsługiwania różnych narzędzi służących do pisania i związanych ze wszystkimi etapami tworzenia tekstów naukowych.

• Szkolenie przygotuje do używania wybranych serwisów dla naukowców (w tym Google Scholar) oraz skutecznego doboru czasopism, w których chce się publikować (analizy i wskaźniki bibliometryczne).

Słuchacze zapoznają się z narzędziami wspomagającymi proces zarządzania zespołem badawczym.

• Uczestnicy poznają różne internetowe źródła związane z badaniami naukowymi.

Program 

I. Narzędzia ułatwiające pracę naukową.
• Proces pisania tekstów naukowych.
• Przegląd najważniejszych menadżerów bibliografii.
• Zotero i Citavi – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnych programów.
• Narzędzia zarządzania notatkami i definicjami.
• Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne (w tym wskazanie rozwiązań LaTeX-owych).
• Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym.
• Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł.
• Mapy myśli i diagramy. Wizualizacja na etapie konceptualizacji badań.
• Narzędzia do tworzenia infografik oraz prezentacji.
• Krótki przegląd narzędzi umożliwiających sprawne zarządzanie zespołami badawczymi.

II. Ocena dorobku naukowców.
• Wskaźniki liczby cytowań danego naukowca w oparciu o bazy Web of Science Core Collection oraz Scopus.
• Liczba cytowań i indeks Hirscha.
• Charakterystyka Google Scholar; po co jest potrzebna widoczność w tym serwisie?
• Jak poprawnie używać Google Scholar i sprawdzić, czy prace są w nim widoczne?
• „Publish or Perish”.
• Academic Social Networking Services – funkcje, zalety i wady używania.

III. Analizy cytowalności czasopism – jak decydować, gdzie publikować.
• Ministerialne wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.
• Ministerialny wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
• Web of Science; Impact Factor – istota, znaczenie, sprawdzanie.
• Scopus – CiteScore, Scimago Journal Rank (SJR), Source Normalized Impact per Paper (SNIP) oraz porównywanie czasopism.
• Indeks Hirscha oraz indeks Egghe’a dla czasopism.
• Google Metrics.

IV. Wyszukiwanie czasopism oraz innych zasobów naukowych.
• Wyszukiwanie opracowań naukowych, pełnych tekstów publikacji.
• Wyszukiwanie czasopism wydawanych w modelu Open Access (czym jest OA; sieciowe zasoby; jak się upewniać, co do polityki wydawniczej periodyków).
• Rodzaje zasobów naukowych.
• Wyszukiwanie danych pochodzących z badań empirycznych.

 

Prelegent:

Piotr Siuda - Doktor habilitowany nauk o mediach; Profesor w Instytucie Komunikacji Społecznej i Mediów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Interesuje się społecznymi aspektami internetu, edukacją medialną oraz naukometrią. Autor kilku monografii naukowych; publikował w wielu periodykach naukowych, w tym w wysoko punktowanych pismach z tak zwanym impact factorem (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies). Koordynator szeregu projektów badawczych, w tym zadania „Dzieci sieci”, „Dzieci sieci 2.0”, „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”. Główny wykonawca naukometrycznego projektu finansowanego ze środków NPRH („Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii”). Członek The Association of Internet Researchers oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY