Promocja szkolnictwa wyższego - promocja oferty edukacyjnej

Termin szkolenia:
31.01.2023 - Warszawa, al. Jerozolimskie 81, Centrum Konferencyjne AS-Bud pewny termin
Godziny szkolenia: 10:00-15:30
Cena szkolenia za jedną osobę: 680,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

1. Założenia ogólne
„Towar”, jakim jest wykształcenie na poziomie wyższym podlega takim samym prawom marketingu, jak wszystkie inne towary i usługi obecne na rynku. Nie zmienia to faktu, że przez swoją specyfikę wymaga podejścia szczególnego.

2. Elementy składowe:
a) „produkt” oferowany przez szkolnictwo wyższe wymaga zrozumienia wykraczającego poza rozumienie samej idei szkolnictwa i samej idei marketingu. „Produkt” ów jest wyjątkowy, co przekłada się często na podejmowanie działań odbiegających od przyjętych schematów. Ilość podmiotów rynkowych oferujących usługi w przedmiotowym obszarze wymusza podejmowanie działań wyjątkowych, choć wpisujących się w szerokie, ogólne tło.
b) określanie grupy docelowej – wbrew pozorom grupą docelową promocji w szkolnictwie wyższym nie są jedynie potencjalni studenci. Do grupy tej zaliczają się również rodzice potencjalnych studentów oraz szeroko pojmowane – otoczenie społeczno-gospodarcze.
c) działania z obszaru PR, często nieświadomie, mylone są z działaniami reklamowymi. W odniesieniu do szkolnictwa wyższego zagadnienie to jest szczególnie trudne (szczególnie w kontekście szkolnictwa niepublicznego).
Jednym z głównych problemów jest znaczne zróżnicowanie grupy docelowej, a co za tym idzie – znaczne trudności związane z ustaleniem jednolitej linii przekazu. To kluczowa sprawa, ponieważ – „jeden niezadowolony jest głośniejszy, niż setka zadowolonych”
d) spójność przekazu jest kluczowa w budowaniu wizerunku i promocji oferty instytucji oświatowej. Do jej osiągnięcia niezbędne jest zrozumienie specyfiki i dobranie odpowiednich narzędzi.
e) w komunikowaniu z otoczeniem należy bezwzględnie porzucić indywidualne preferencje. Język komunikacji musi być zróżnicowany w zależności od grupy docelowej. Ten pozorny truizm nastręcza wiele kłopotów wynikających ze specyfiki szkolnictwa wyższego. Bardzo często tradycjonaliści obecni w strukturach akademickich nie godzą się na swoistą infantylizację przekazu nie patrząc na płynący z analiz feedback.
f) współczesna rzeczywistość komunikacyjna posiłkuje się nowoczesnymi technologiami. Część z nich należy do kategorii ogólnodostępnych, inne są dedykowane określonym instytucjom – w tym związanych ze szkolnictwem wyższym.

Program szkolenia:

1. Określenie „produktu” szkolnictwa wyższego. Specyfika i jej implikacje.

2. Określenie grupy docelowej przekazów marketingowych.

3. Określenie zakresu działań z obszaru wewnętrznego i zewnętrznego PR (np. ambasadorzy marki, lider opinii, etc.).

4. Zasady spójnej komunikacji marketingowej w odniesieniu do szkolnictwa wyższego.

5. Specyfika i różnicowanie komunikatów oraz narzędzi komunikacji w przekazach marketingowych w szkolnictwie wyższym.

6. Narzędzia wykorzystywane w komunikacji marketingowej:

a) z obszaru media relations:
- media społecznościowe,
- monitoring mediów,
- media tradycyjne.

b) z obszaru PR:
- PR wewnętrzny,
- PR zewnętrzny.

c) inne:
- system identyfikacji wizualnej
- zarządzanie kryzysowe w szkolnictwie wyższym

7. Mediaplan:
a) ilość działań promocyjnych,
b) rodzaj podejmowanych działań,
c) terminarz działań promocyjnych.

8. Case study:
a) w odniesieniu do szkolnictwa publicznego,
b) w odniesieniu do szkolnictwa niepublicznego.

9. Część praktyczna.

 

Prelegent:

dr Maciej Ulita - Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, na którym uzyskał także stopień naukowy doktora.
Rzecznik prasowy jednej z dużych uczelni publicznych, wcześniej Dyrektor Biura Prasowego, Rzecznik prasowy oraz Prodziekan ds. kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w uczelni niepublicznej.
Swoje zainteresowania koncentruje wokół mediów, social media, problematyki komunikacji społecznej, w tym kreowania polityki informacyjnej i PR. Specjalizuje się także w problematyce wystąpień publicznych i autoprezentacji oraz tworzenia i realizacji strategii marketingowych m.in. w szkolnictwie wyższym.

 

Co zapewniamy:
- przerwę obiadową
- całodzienny serwis kawowy
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY