Ewaluacja jakości kształcenia - profil ogólnoakademicki. Ocena programowa i kompleksowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Termin szkolenia: wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

Szkolenie prowadzone w formule wykładowej z elementami moderowanego warsztatu praktycznego (praca zespołowa w podziale na grupy) stawia za cel, zarówno omówienie aspektów formalno-prawnych programowych zagadnień tematycznych, jak również wskazanie zastosowań dobrych praktyk związanych z przygotowaniem kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim do ewaluacji jakości kształcenia, przeprowadzanej w ramach oceny programowej oraz kompleksowej przez Polską Komisję Akredytacyjną. Tematyka szkolenia, kompleksowo wpisuje się w obszar szczegółowych wskaźników stopnia spełnienia standardów jakości kształcenia, w wymiarze całościowego cyklu kształcenia oraz jego rezultatów - od fazy projektowania koncepcji kształcenia poprzez wnioskowanie o utworzenie nowego kierunku studiów, przez realizację i doskonalenie programu studiów, w tym weryfikację procesu prowadzącego do uzyskania przedmiotowych i kierunkowych efektów uczenia się, aż po etap dyplomowania seminarzystów-dyplomantów. Ponadto, zakres przedmiotowy problematyki szkoleniowej obejmuje nowe regulacje prawne na gruncie Ustawy 2.0 dotyczące m.in. zasad przyznawania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia czy opracowania i konstrukcji programu studiów. Myśl przewodnia szkolenia oscyluje wokół następujących osi priorytetowych związanych z ewaluacją jakości kształcenia:

1. Regulacje prawne w zakresie przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia (ustawy; akty wykonawcze – rozporządzenia; statut i uchwały Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wewnętrzne akty normatywne uczelni – uchwały; zarządzenia; pisma okólne; regulaminy; księga procedur; instrukcje; wytyczne; wzory; schematy).

2. Normy i wytyczne dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego (ESG 2015) - charakterystyka analityczno-porównawcza (zestawienie tabelaryczne) w stosunku do ustawowych regulacji krajowych oraz postanowień Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

3. Postępowanie oceniające, w tym zasady i tryb przeprowadzania wizytacji wg planu ramowego oraz zasady doboru kierunków studiów do cyklicznej oceny programowej.

4. Przygotowanie raportu samooceny, w tym:

a) rola i cel przygotowania raportu samooceny;

b) struktura raportu i załączniki oraz nowe elementy składowe;

c) samoocena uczelni w zakresie stopnia spełnienia szczegółowych kryteriów jakościowych oceny programowej;

d) obowiązek publikacji raportu samooceny.

5. Moderowany warsztat praktyczny (praca w podziale na grupy), w tym:

a) wskaźniki (reguły i wymagania) spełnienia standardów jakości kształcenia oceny programowej;

b) karty spełnienia standardów jakości kształcenia;

c) charakterystyka katalogu dobrych praktyk w zakresie stopnia spełnienia szczegółowych kryteriów oceny programowej;

d) charakterystyka katalogu najczęściej popełnianych błędów, uchybień i niezgodności oraz zastrzeżeń w zakresie stopnia spełnienia szczegółowych kryteriów oceny programowej.

6. Raport zespołu oceniającego oraz stanowisko uczelni w odpowiedzi na raport, w tym:

a) Opis spełnienia szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia;

b) Analiza stanu faktycznego i ocena spełnienia kryterium, w tym uzasadnienie i zalecenia.

7. Warunki wydawania oceny programowej, w tym:

a) konsekwencje wydania negatywnej oceny jakości kształcenia na kierunku studiów;

b) procedura i tryb składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie uchwały dotyczącej wydania oceny programowej;

c) obowiązki sprawozdawcze w Systemie POL-on w zakresie oceny programowej.

8. Zasady przyznawania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia stanowiących potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów, w tym:

a) kategorie certyfikatów;

b) wymogi stawiane rozwiązaniom uznawanym za dobre praktyki stanowiącym potwierdzenie osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów;

c) warunki i kryteria przyznawania certyfikatów.

9. Kryteria i tryb przeprowadzania oceny kompleksowej, w tym:

a) warunki formalne złożenia wniosku w sprawie przeprowadzenia oceny kompleksowej;

b) ocena skuteczności działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia;

c) konsekwencje odmowy wydania pozytywnej oceny kompleksowej;

d) procedura i tryb składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie uchwały dotyczącej wydania oceny kompleksowej;

e) obowiązki sprawozdawcze w Systemie POL-on w zakresie oceny kompleksowej.

10. Dyskusja, podsumowanie i wnioski końcowe oraz konsultacje indywidualne.

 

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.