Ewaluacja jakości działalności naukowej

Termin szkolenia: wkrótce
Miejsce szkolenia: Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 780,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I Podstawy prawne w przedmiocie ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinach
(Ustawa 2.0; Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz; akty wykonawcze - rozporządzenia, zarządzenia, komunikaty i wykazy MNiSW).

II Przepisy przejściowe w zakresie ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r., w tym m.in.:

1. Organizacja struktur administracyjnych podmiotu odpowiedzialnych za przygotowanie osiągnięć naukowych w dyscyplinach do sprawozdawczości na potrzeby ewaluacji;

2. Optymalizacja procesów obsługi i podziału zadań oraz zakresów kompetencyjnych w działalności administracji podmiotu na potrzeby opracowania ankiet ewaluacyjnych w poszczególnych dyscyplinach;

3. Analiza porównawcza danych sprawozdawczych raportowanych w Systemie POL-on na potrzeby ewaluacji, w szczególności z uwzględnieniem zmian i nowego zakresu danych;

4. Obowiązki sprawozdawcze podmiotu w Systemie POL-on na potrzeby ewaluacji w zakresie osiągnięć pracowników i uczestników szkół doktorskich;

5. Raport analityczny autentykacji kont PBN, POL-on z ORCID (rejestracja indywidualnego konta w PBN i jego powiązanie z Systemem POL-on i ORCID Open Researcher and Contributor ID).

III Ustawowe obowiązki podmiotu w procesie przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej oraz przyznania kategorii naukowych w poszczególnych dyscyplinach, w tym m.in.:

1. Obowiązki kierownika podmiotu w zakresie składania oświadczeń na potrzeby ewaluacji o:

a) wprowadzeniu do Systemu POL-on informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w dyscyplinach naukowych,

b) zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w podmiocie wszystkich informacji zawartych w Systemie POL-on oraz dołączonych do nich elektronicznych kopii dokumentów.

2. Tryb i terminy składania ww. oświadczeń oraz warunki wezwania i administracyjnego rygoru pozostawienia sprawy przyznania kategorii naukowej bez rozpoznania;

3. Obowiązki podmiotu w stosunku do Komisji Ewaluacji Nauki (KEN) w zakresie ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenia informacji zawartych w Systemie POL-on;

4. Dokumentowanie osiągnięć naukowych w postaci papierowej lub elektronicznej z uwzględnieniem stanu na dzień;

5. Tryb, warunki i terminy składania wniosków wraz z uzasadnieniem przez kierownika podmiotu w sprawie przeprowadzenia eksperckiej oceny nie więcej niż pięciu monografii naukowych (dotyczy wyłącznie dziedziny nauk: humanistycznych, społecznych albo teologicznych);

6. Algorytm optymalizujący (maksymalizacja wyniku punktowego) - wybór osiągnięć naukowych stanowiących podstawę oceny poziomu naukowego działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach danej dyscypliny naukowej:

a) termin udostępnienia w Systemie POL-on dla podmiotu wykazu osiągnięć naukowych wybranych w wyniku zastosowania algorytmu optymalizującego,

b) termin złożenia wniosku przez kierownika podmiotu w sprawie uwzględnienia w ewaluacji innych osiągnięć niż wybrane w wyniku zastosowania algorytmu optymalizującego.

IV Zasady ustalania na potrzeby ewaluacji liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie a uwzględnianych w liczbie „N” oraz limity liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ramach poszczególnych kryteriów ewaluacji.

1. Rozszerzony raport xls Systemu POL-on:

a) wykaz pracowników i parametry filtrowania,

b) zatrudnienie oraz wymiar i wielkość etatu, w tym podstawowe miejsce pracy,

c) ilość oświadczonych dyscyplin,

d) procentowy udział w pierwszej oświadczonej dyscyplinie,

e) ilość dyscyplin w oświadczeniu o zaliczeniu do liczby „N”,

f) proporcje w dyscyplinach.

2. Liczba „N” a limity liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ramach poszczególnych kryteriów ewaluacji;

3. Liczba i zasady zaliczania w ewaluacji osiągnięć naukowych osób, które nie zostały uwzględnione przy określeniu liczby „N” a były zatrudnione w podmiocie w okresie objętym ewaluacją;

4. Liczba i zasady uwzględniania w ewaluacji osiągnięć naukowych osób, które odbywały kształcenie w szkole doktorskiej w okresie objętym ewaluacją;

5. Zasady i warunki zmniejszania liczby publikacji naukowych uwzględnianych w ewaluacji w ramach danej dyscypliny naukowej a obowiązek składania oświadczeń:

a) oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, w której pracownik prowadzi działalność naukową,

b) oświadczenie upoważniające podmiot do zaliczenia pracownika do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej,

c) oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć naukowych pracownika na potrzeby ewaluacji.

V Rodzaje osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji, w tym osiągnięcia interdyscyplinarne, dla których podmiot określa procentowy udział środków finansowych przyznanych na realizację projektu przypadających na daną dyscyplinę naukową oraz procentowy udział badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej w przychodach z tego tytułu, w tym m.in.:

1. Publikacje naukowe, w tym nowe definicje artykułu naukowego i monografii naukowej - wymóg merytorycznego związku z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej;

2. Prawa wyłączne i ochronne - wynik działalności naukowej prowadzonej w podmiocie w ramach dyscypliny naukowej;

3. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (projekty badawcze i rozwojowe; komercjalizacja wyników B+R; know-how; usługi badawcze na zlecenie) - związek z dyscypliną naukową wskazaną przez podmiot w Systemie POL-on;

4. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (otoczenia społeczno-gospodarczego), w tym m.in.:

- wymogi formalne przygotowania opisów wpływu;

- formy dokumentowania dowodów związku między wynikami B+R a czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

VI Dyskusja, podsumowanie i wnioski końcowe oraz konsultacje indywidualne.

 

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.