Wsparcie osób z niepełnosprawnością w szkolnictwie wyższym

Termin szkolenia : 
17.06.2021 -  ONLINE (platforma clickmeenting)
Godziny szkolenia: 
10.00- 15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

 Program szkolenia:

I. Nomenklatura i podstawy prawne.

1. Definicja osoby niepełnosprawnej w myśl Konwencji ONZ o Prawach ON a założeń w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

II. Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym a osoby z niepełnosprawnością.

1. Poszerzony zakres beneficjentów wsparcia dotacji.

2. Nowy algorytm przyznawania dotacji uczelniom.

3. Zasady akumulacji i zwracania niewydatkowanych środków z dotacji.

4. Wytyczne MNiSW dotyczące katalogu wydatków dozwolonych oraz tych zabronionych.

III. Obowiązki uczelni w zakresie wdrażania Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

1. Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa na uczelni

2. Zadania koordynatora/ zespołu ds. dostępności.

IV. Tworzenie długofalowej strategii uczelni.

1. Podstawowe 7 zasad wsparcia edukacyjnego.

2. Zasady tworzenia aktów uczelnianych regulujących sposób wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami.

3. Współpraca z władzami uczelni, decydentami oraz lokalnymi NGO'sami.

4. Zakres usług wsparcia edukacyjnego dla osób o różnych rodzajach niepełnosprawności, w tym także natury poznawczej i psychicznej.

Opracowała: Anna Rutz

Zajęcia kierujemy do m.in. pracowników biur ds. osób niepełnosprawnych, członków/iń kadry akademickiej, którym powierzono funkcję pełnomocników lub koordynatorów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, a także do pracowników dydaktycznych i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prelegent:

Pełnomocnik rektora UAM ds. studentów niepełnosprawnych. 
Wiceprzewodnicząca Prezydium w Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych (2015-2016)
Regionalny specjalista ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych/coach (2013-2014)

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe
- wyspecjalizowaną kadrę
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY