Nowe zasady w systemie budżetowego finansowania nauki i jednostek naukowych sektora finansów publicznych w świetle nowelizacji ustawy o zasadach finansowania nauki oraz aktów wykonawczych MNiSW

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie stawia za cel kompleksowe przygotowanie jednostek naukowych do znowelizowanych regulacji prawnych i zasad wnioskowania o środki finansowe na naukę z budżetu państwa oraz do nowego trybu raportowania i rozliczania środków finansowych na naukę. Szczegółowa problematyka szkolenia obejmuje zagadnienia związane ze zmianami kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na:

1. Utrzymanie potencjału badawczego (dotacja podmiotowa-bazowa w ramach działalności statutowej).

2. Badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (dotacja celowa w ramach działalności statutowej).

3. Utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych - działalność statutowa.

4. Rozwój współpracy naukowej z zagranicą, w tym:

a) Projekty międzynarodowe współfinansowane,

b) Działania wspomagające uczestnictwo w programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych,

c) Składki na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych,

d) Wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej,

e) Działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą.

5. Działalność upowszechniającą naukę (DUN), w tym:

a) Upowszechnianie,

b) Biblioteki,

c) Działalność wydawnicza.

6. Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym:

a) Inwestycje budowlane lub inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej,

b) Zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą,

c) Rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w budżetowym systemie finasowania nauki w świetle znowelizowanej ustawy i aktów wykonawczych.

2. Dobre praktyki i wskazówki oraz wiedza merytoryczna w efektywnym przygotowywaniu wniosków o przyznanie dotacji, środków finansowych oraz na finansowanie zadań wg. nowych regulacji prawnych.

3. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków (umowy, aneksy i załączniki) oraz raportów okresowych i końcowych.

4. Nowe zasady i terminarz wnioskowania o środki finansowe na naukę ustalane na ten cel w wyodrębnionej części budżetu państwa – „Nauka”.

5. Nowe zasady i terminarz składania raportów rocznych i końcowych.

6. Nowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych na naukę w świetle aktów wykonawczych ministra właściwego ds. nauki.

7. Zasady prawidłowego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania oraz rozliczania otrzymanych środków finansowych na naukę.

8. Wydatkowanie zgodne z ustawą, zakresem rzeczowym ujętym we wniosku lub umowie.

9. Nowe regulacje finansowania działalności statutowej w podziale na rodzaj dotacji (podmiotowa-bazwowa, celowa) oraz rodzaje strumieni finansowych:

- Utrzymanie potencjału badawczego i młoda kadra, w tym finansowanie komercjalizacji B+R oraz zadań związanych z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji B+R;

- Przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego z tytułu zdarzenia losowego;

- Zwiększenie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego ze względu na szczególne potrzeby jednostki naukowej;

- SPUB i SPUB informatyczny;

- Zapewnienie dostępu do informacji naukowej, w tym WBN;

- Restrukturyzacja jednostek naukowych.

10. Inwestycje służące potrzebom B+R:

- Inwestycje budowlane oraz inwestycje budowlane dotyczące strategicznej infrastruktury badawczej ujętej na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB);

- Zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą;

- Rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

11. Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą:

- Projekty realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym, obejmujące B+R lub działalność upowszechniającą naukę, realizowane w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi;

- „Premia na Horyzoncie” - działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych i innych podmiotów w europejskich programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych;

- Opłacenie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych;

- Wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej;

- Działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą;

12. Finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN):

- Finansowanie zadań związanych z podniesieniem poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia czasopism naukowych wydawanych w modelu „Open Access”.

13. Zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony a zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do wyników badań naukowych i publikacji finansowanych ze środków publicznych z uwzględnieniem kwestii ochrony praw własności intelektualnej – otwarty dostęp.

14. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce – rekomendacje MNiSW.

15. Rejestracja i obsługa informatyczna wniosków oraz raportów on-line z uwzględnieniem aspektów formalno-prawnych w elektronicznym systemie Obsługi Strumieni Finansowania (OSF).

16. Rola i znaczenie Systemu Informacji o Nauce POL-on jako instrumentu polityki naukowej i innowacyjnej państwa w budżetowym systemie finansowania nauki.

17. Audyt zewnętrzny (kontrola merytoryczna i finansowa prawidłowości, legalności, celowości i rzetelności wydatkowania środków finansowych na naukę):

- Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego w jednostce naukowej a wysokość dotacji a utrzymanie potencjału badawczego – zmiana progu finansowego;

- Konsekwencje i sankcje za nieprzeprowadzenie zewnętrznego audytu jednostki naukowej;

- Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe a całkowita wartość przyznanego dofinansowania;

- Konsekwencje i sankcje za nieprzeprowadzenie zewnętrznego audytu projektu realizowanego w jednostce naukowej obejmującego badania naukowe lub prace rozwojowe.

 

Metodyka wykorzystywana w procesie szkolenia

Szkolenie prowadzone jest za pomocą metod aktywizujących w formie wykładu interaktywnego z elementami praktycznych przykładów i analiz oraz dyskusji i Case Studies, w oparciu o prezentację multimedialną zawierającą treść merytoryczną zarówno w postaci opracowanego tekstu omawianych zagadnień, jak również w formie graficznej tj. zestawień tabelarycznych, schematów, diagramów czy wykresów.

 

Prelegent - DR WOJCIECH MAJKOWSKI

Główny Specjalista w Dziale Nauki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.