Efekty uczenia się w programie studiów, wymagania legislacyjne i wytyczne PKA, ocenianie efektów uczenia się oraz system zapewnienia jakości

Terminy szkolenia :
22.03.2023 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10:00- 15:30
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych) 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie: co to są efekty uczenia się, jak je określać, wzmianka o taksonomiach efektów uczenia się ("nie samym Bloomem żyje człowiek"). Przykłady formułowania efektów uczenia się (wg D. Kennedy - "How to write learning outcomes").
2. Wymagania legislacyjne (Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, rozporządzenia MNiSW, dokumenty PKA). Charakterystyki uniwersalne i charakterystyki II stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji,
3. Efekty uczenia się dla programu studiów i dla zajęć (przedmiotów, modułów). Zakładane efekty "wejściowe" (rekrutacja, przejście na kolejny rok studiów). Rola praktyk zawodowych. Znaczenie pracy dyplomowej. "Genius loci": nabywanie efektów uczenia się w ramach różnych form działalności studenckiej na uczelni.
4. Ocenianie efektów uczenia się. Metody oceniania. "Constructive alignment": spójność treści kształcenia, metod dydaktycznych i metod oceniania.
5. Uwaga o kompetencjach społecznych: jak je określać i jak je oceniać (na podstawie opracowania "Competence-based learning" projektu TUNING).
6. Rola systemu zapewnienia jakości w formułowaniu, modyfikacji i weryfikacji efektów uczenia się. Role interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w systemie zapewnienia jakości (studenci, nauczyciele akademiccy, pracodawcy, absolwenci etc.)
7. Podsumowanie: odpowiedzialność uczelni, nauczycieli akademickich i studentów. Potrzeba roztropnego spojrzenia na efekty uczenia się.

Trener:

Dr hab. Marek Frankowicz, Uniwersytet Jagielloński. Koordynator i uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych, ekspert w akredytacjach międzynarodowych. Z-ca Kierownika Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym UJ (2008-15). Ekspert Boloński (przez cały okres funkcjonowania Zespołu Promotorów/Ekspertów Bolońskich). Ekspert MNiSW oraz MEN w pracach nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Członek Rady EURASHE oraz Zespołów Zadaniowych (Task Forces) Grupy COIMBRA. Prowadzi szkolenia krajowe w zakresie systemów zapewnienia jakości, budowy programów studiów, internacjonalizacji, ECTS, ram kwalifikacji oraz innych zagadnień związanych z reformą polskiego szkolnictwa wyższego i budową Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, jak również warsztaty i szkolenia międzynarodowe.  Członek jednego z trzech zwycięskich zespołów prezentujących projekty założeń do Ustawy 2.0.

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej)
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY