Studenci i doktoranci z niepełnosprawnością - zasady tworzenia warunków kształcenia

Termin szkolenia:
wkrótce - ONLINE (platforma ZOOM)
Godziny szkolenia: 10.00-15.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 Program szkolenia:

I. Nomenklatura i podstawy prawne

1. Definicja osoby niepełnosprawnej w myśl Konwencji ONZ o Prawach ON a założenia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej ON

2. Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym a osoby z niepełnosprawnością

II. Rodzaje niepełnosprawności i wynikające z nich bariery w procesie kształcenia

1. Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu (w tym manualną)

a) przepisy budowlane a dostępność obiektów użyteczności publicznej

b) zasady uniwersalnego projektowania – dobór urządzeń infrastruktury do rzeczywistych potrzeb i możliwości użytkowników oraz  otoczenia  (podnośniki, platformy przyschodowe, schodołazy etc.)

c) zasady projektowania pokojów w domach studenckich z uwzględnieniem potrzeb ON

2. Studenci z niepełnosprawnością słuchu

a) Kultura Głuchych

b) środki komunikowania się i technologie wspierające - PJM, SJM

c) alternatywne zajęcia dydaktyczne wspierające proces kształcenia – lektoraty języków obcych i/lub jęz. polskiego

d) zasady komunikowania się z osobami nie(do)słyszącymi

3. Studenci z niepełnosprawnością narządu wzroku

a) zasady uniwersalnego projektowania obiektów użyteczności publicznej a potrzeby osób niewidomych i słabowidzących

c) zasady tworzenia materiałów dydaktycznych

4. Studenci ze schorzeniami natury psychicznej i/lub neurologicznej

a) rodzaje schorzeń oraz dobre praktyki w komunikacji

III. Tworzenie długofalowej strategii uczelni

1. Zasady tworzenia aktów uczelnianych regulujących sposób wspierania studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami

2. Współpraca z władzami uczelni, decydentami oraz lokalnymi NGO'sami

3. Szkolenia i spotkania informacyjne dla studentów z niepełn. oraz dla kadry akademickiej

4. Zasady ochrony danych wrażliwych

IV. Dotacja MNiSW na zadania związane ze stwarzaniem warunków kształcenia ON

1. Algorytm przyznawania dotacji uczelniom

2. Dobre praktyki korzystania z dotacji oraz katalog wydatków zabronionych

3. Asystent dydaktyczny vs. Asystent osobisty

4. Transport uczelniany

V. Erasmus+ a studenci z niepełnosprawnością

1. Zasady przyznawania dodatkowych grantów z tytułu niepełnosprawności 

VI. Inne programy wspierające poza sektorem szkolnictwa wyższego

1. Program „Aktywny samorząd moduł II i I” - główne zasady

2. Usługi lokalnych jednostek pomocy społecznej (MOPR, PCPR)

Opracowała: Anna Rutz

Zajęcia kierujemy do m.in. pracowników biur ds. osób niepełnosprawnych, członków/iń kadry akademickiej, którym powierzono funkcję pełnomocników lub koordynatorów studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami, a także do pracowników dydaktycznych i innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Prelegent:

Pełnomocniczka Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami/ Kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
Przewodnicząca Komisji ds. Wyrównywania Szans Edukacyjnych przy KRASP

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY