„Opłata śmieciowa” – czynności sprawdzające, określanie, pobór, windykacja oraz kontrola podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ©

Termin szkolenia : wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Miejsce szkolenia : Warszawa, al. Jerozolimskie 123A, Golden Floor
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Adresaci szkolenia:
Wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), skarbnicy gmin, osoby którym powierzono obowiązki w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wszystkie osoby zainteresowane przedmiotowym zagadnieniem.

Podczas szkolenia udzielimy odpowiedzi m. in na następujące pytania:
1.    jaki jest tryb określenia wysokości zobowiązania w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
2.    jak postępować z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
3.    jak przeprowadzić kontrolę podatkową u podatnika „opłaty śmieciowej”?
4.    czy sporządzenie upomnienia na zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne?
5.    czy konieczna jest wymiana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w przypadku zmiany stawki opłaty oraz metody ustalania opłaty?


Program szkolenia:
1.    Charakter prawny opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle:
1.1.    ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
1.2.    ustawy - Ordynacja podatkowa;
1.3.    ustawy o finansach publicznych;
1.4.    ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
1.5.    ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
1.6.    ustawy Kodeks karny skarbowy.
2.    Decyzje określające w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.    Stosowanie ustawy Ordynacja podatkowa do spraw dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami (wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, decyzje określające; ewentualność decyzji zabezpieczających wykonanie zobowiązania); czynności sprawdzające (tryb i dokumentacja).
4.    Kontrola podatkowa u podatnika opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – tryb, przebieg, dokumentowanie.
5.    Preferencje związane z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odroczenie terminu złożenia deklaracji, rozłożenie na raty należności / zaległości, umorzenie w całości lub w części zaległości).
6.    Regres odsetkowy gminy względem właściciela nieruchomości – rodzaj stosowanych odsetek za zwłokę.
7.    Tryb dochodzenia do uzyskania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz kodeks karny skarbowy).
8.    Postępowanie egzekucyjne zmierzające do przymusowego ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (upomnienie, tytuł wykonawczy; właściwość organu egzekucyjnego.
9.    Inicjowanie postępowania karnego skarbowego w zakresie dot. niewykonania obowiązków podatkowych w opłacie gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.    Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Korzyści ze szkolenia:
Uczestnicy szkolenia poznają wszystkie podatkowe i finansowe aspekty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą wiedzieć jak postępować w sytuacji braku należnych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz będą umieli podejmować działania przymuszające zmierzające do egzekucyjnego ściągnięcia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Trener:

prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków  z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 60 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 10 poradników   z zakresu prawa podatkowego (wydanych przez FRDL), trener  i wykładowca FRDL (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz innych firm szkoleniowych. Autor książek: „Komentarz do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego dla producentów rolnych” – wyd. BMK Warszawa 2006 r.; „Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego – wzory kwestionariuszy, testy zgodności” – wyd. ODDK Sp. z.o.o Gdańsk 2008 r.; „Wydatki samorządu terytorialnego Audyt wewnętrzny – wzory kwestionariuszy, testy zgodności” wyd. ODDK Sp. z.o.o Gdańsk 2008 rok, „Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej”  – wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o Gdańsk 2009 r.; „Skuteczna likwidacja zaległości podatkowych w gminach. 97 wzorów pism i decyzji z komentarzem” – wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o Gdańsk 2009 r.. „Stanowienie gminnego prawa podatkowego – wzory uchwał z komentarzem i orzecznictwem”  wyd. Pressom Sp. z.o.o. Wrocław 2010 r. „Postępowanie podatkowe w gminie – 276 wzorów decyzji, postanowień, wezwań i innych pism” – wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o Gdańsk 2010 r. „Audyt utrzymania czystości i porządku w gminach – 65 list kontrolnych” wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o Gdańsk 2013 r. „Instrukcja egzekucyjna dla urzędów miast i gmin wraz z 48 wzorami pism” – wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o. Gdańsk 2013 r. ISBN 978-83-7804-135-1.

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.