Komunikacja międzykulturowa w administracji publicznej i samorządowej

Termin szkolenia:
21.06.2024 - ONLINE (platforma clickmeeting)
Godziny szkolenia: 10.00-15.30
Cena szkolenia za jedną osobę: 497,00 zł + VAT 23%
(zw. z podatku VAT w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Opis

Celem szkolenia jest nabycie podstawowych umiejętności pozwalających niwelować bariery komunikacyjne wynikające z różnic międzykulturowych oraz uświadomienie sobie własnych uwarunkowań mających wpływ na postrzeganie świata i zachowania. Szkolenie adresowane jest do osób, które w swojej pracy zawodowej mają lub mogą mieć kontakt z reprezentantami innych kultur. Uczestnicy w praktyczny sposób poznają narzędzia i techniki, pozwalające na sprawną komunikację w wielu różnych sytuacjach: w kontaktach osobistych, przy wymianie korespondencji, w negocjacjach oraz sytuacjach oficjalnych. Adresatem szkolenia mogą być zarówno pracownicy administracji publicznej i samorządowej oraz inni pracownicy mający styczność w swojej pracy z cudzoziemcami.

Program szkolenia:

I. Zagadnienia wprowadzające
      1. Komunikacja i kultura
      2. Świadomość różnic kulturowych
II. Różnice kulturowe w komunikacji
      1. Czym jest komunikacja międzykulturowa
      2. Wymiary kultury
      3. Różne normy i wartości oraz ich wpływ na komunikację
III. Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie międzykulturowym
      1. Jak porozumieć się z przedstawicielami różnych kultur
      2. Kultura a komunikacja werbalna
      3. Kultura a komunikacja niewerbalna
IV. Stereotypy i ich wpływ na komunikację
      1. Podstawy zdrowej komunikacji
      2. Porozumiewanie się i negocjowanie w sytuacjach konfliktu międzykulturowego
      3. Postrzeganie własnej kultury

 

Prelegent:

Joanna Domagała

 

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- laminowane certyfikaty przesłane pocztą tradycyjną

 

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY