Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Najnowsze zmiany w zasadach podejmowania i odbywania studiów wyższych przez cudzoziemców

Termin szkolenia:  
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 547,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany, które wejdą w życie w roku akademickim 2017/2018, wynikające z:

- nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowej ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w zakresie:

   >> zasad rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe,

   >> uznawalności zagranicznych dokumentów o wykształceniu,

   >> sprawozdawczości o studentach zagranicznych dla NAWA,

   >> danych o studentach zagranicznych przekazywanych do Systemu POL-on oraz

sprawozdawczości,

- nowelizacji innych ustaw mających znaczenie dla obsługi i rekrutacji cudzoziemców na studia, w tym zmiany w

   >> ustawie o Cudzoziemcach

   >> ustawie o Karcie Polaka oraz

   >> ustawie o repatriacji, które weszły w życie z dniem 1 maja 2017 r.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Cudzoziemcy

1. Definicje.

2. Podstawy podejmowania i odbywania studiów.

3. Kształcenie krótkoterminowe i długoterminowe

II. Podstawy prawne podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców w Polsce:

1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

3. Ustawa o języku polskim, wraz ze zmianami, które weszły w 2015 r. i 2016 r., oraz nowe rozporządzenia MNiSW do tej ustawy

4. Wybrane zagadnienia związane ze zmianami w ustawie o cudzoziemcach, ustawie o Karcie Polaka oraz ustawie o repatriacji, które weszły w życie z dniem 1 maja 2017 r.

5. Zmiany w zasadach rekrutacji, uznawalności oraz sprawozdawczości po wejściu w życie ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

III. Rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w Polsce

1. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

2. Na podstawie innych zasadach (umów międzynarodowych, umów zawieranych przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzji właściwego ministra, decyzji rektora uczelni)

3. Z możliwością wyboru ścieżki rekrutacyjnej

4. Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe

IV. Odpłatność za studia dla cudzoziemców:

1. Zasady wnoszenia opłat dla poszczególnych kategorii cudzoziemców.

2. Zwolnienia z opłat za studia, rozłożenie jej na raty lub przedłużenie terminu do jej wniesienia.

3. Zasady ustalania wysokości opłat na studiach dla cudzoziemców z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2015 r.

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się też m.in.:

- jakie regulacje prawne określają postępowanie uczelni wyższych z cudzoziemcami?
- jakie zmiany prawne związane z rekrutacją i obsługą studentów zagranicznych zaszły w ciągu ostatniego roku?
- jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne na studia wyższe dla cudzoziemców? 
- jakie są tryby naboru cudzoziemca na studia wyższe w Polsce?
- jakie stypendia przysługują studentom zagranicznym w Polsce, w jakiej wysokości, w jakiej formie i w jakim trybie są przyznawane?
- jak prawidłowo ustalać, kształtować i postępować w kwestii opłat pobieranych od studentów-cudzoziemców?
- jak prawidłowo wydawać decyzje administracyjne skierowane do studentów-cudzoziemców, tak aby nie uchylił ich sąd administracyjny?
- jakie wymogi prawne wynikają z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
- jakie regulacje dotyczące cudzoziemców obejmują regulaminy studiów?
- jak kształtuje się odpowiedzialność dyscyplinarna studentów-cudzoziemców?
- jak skutecznie załatwiać formalności związane z przybyciem cudzoziemca na studia w Polsce?
- jakie dokumenty są potrzebne w związku z podejmowaniem studiów w Polsce przez cudzoziemców?
- jakie są wymogi językowe związane z podjęciem studiów w Polsce przez cudzoziemca?
- jak praktycznie przeprowadzać nabór na studia wśród kandydatów z Ukrainy?


Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji papierowej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty
- serwis obiadowy oraz serwis kawowy

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.