Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

WIDEOKONFERENCJA - Ewaluacja jakości działalności naukowej.

Termin szkolenia : 
08.04.2020
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 400,00 zł* netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)
*cena promocyjna

Szkolenie online przy komputerach.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinach oraz przepisy przejściowe w zakresie ewaluacji  planowanej na rok 2021 r.
2. Obowiązki podmiotu w procesie przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej, w tym obowiązki kierownika podmiotu, tryb i terminy składania oświadczeń, dokumentowanie osiągnięć naukowych, wnioski o przeprowadzenie oceny eksperckiej monografii naukowych, oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (wymogi formalne przygotowania opisów wpływu oraz formy dokumentowania dowodów związku między wynikami B+R a czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa).
3. Rodzaje osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji, w tym osiągnięcia interdyscyplinarne, dla których podmiot określa procentowy udział środków finansowych przyznanych na realizację projektu przypadających na daną dyscyplinę naukową, oraz procentowy udział badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej w przychodach z tego tytułu, w tym m.in.:
a) Publikacje naukowe:
- całkowita i przeliczeniowa wartość punktowa publikacji naukowych zamieszczonych oraz niezamieszczonych w wykazach MNiSW,
- liczba i limity publikacji naukowych oraz przypadki ograniczeń łącznej liczby punktów za publikacje naukowe uwzględniane w ocenie ewaluowanego podmiotu, zarówno z poziomu pracownika, jak i dyscypliny naukowej,
- udziały jednostkowe tzw. sloty publikacyjne,  w tym ustalanie sumy udziałów jednostkowych pracownika do ewaluacji, ustalanie udziału jednostkowego autora w publikacji wieloautorskiej, ustalanie wartości punktowej udziału jednostkowego autora w publikacji wieloautorskiej,
- ostateczna wartość punktowa publikacji naukowej uwzględnianej w ocenie ewaluowanego podmiotu w ramach danej dyscypliny
- zasady ustalania łącznej oceny za publikacje naukowe w ramach dyscypliny naukowej.
b) Prawa wyłączne i ochronne - wynik działalności naukowej prowadzonej w podmiocie w ramach dyscypliny naukowej,
c) Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (projekty badawcze i rozwojowe; komercjalizacja wyników B+R; know-how; usługi badawcze na zlecenie - związek z dyscypliną naukową wskazaną przez podmiot w Systemie POL-on oraz zasady punktacji).
4. Algorytm optymalizujący (maksymalizacja wyniku punktowego) - wybór osiągnięć naukowych stanowiących podstawę oceny poziomu naukowego działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach danej dyscypliny naukowej.
5. Zasady ustalania na potrzeby ewaluacji liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie a uwzględnianych w liczbie „N” oraz limity liczby osiągnięć naukowych uwzględnianych w ramach poszczególnych kryteriów ewaluacji.
6. Zasady zaliczania w ewaluacji osiągnięć naukowych osób, które nie zostały uwzględnione przy określeniu liczby „N”, a były zatrudnione w podmiocie w okresie objętym ewaluacją lub odbywały kształcenie w szkole doktorskiej w okresie objętym ewaluacją.
7. Zasady i warunki zmniejszania liczby publikacji naukowych uwzględnianych w ewaluacji w ramach danej dyscypliny naukowej lub jednostki a obowiązek składania oświadczeń.
8. Zasady przeprowadzania ewaluacji w podmiocie, do którego włączono inny podmiot.
9.Zasady i warunki ewaluacji w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.
10. Pytania i podsumowanie


Prelegent

Ekspert ds. ewaluacji badań naukowych, absolwentka chemii na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk chemicznych (2007), absolwentka MBA (2018). Autorka i współautorka artykułów i komunikatów naukowych z zakresu chemii oraz zarządzania nauką. Od 2006 pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako asystentka prorektora ds. kształcenia; w latach 2008-2015 kieruje administracją Wydziału Filologicznego; od 2015 pełni funkcję Kierownika Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą (obecnie Biuro Nauki), a od 2016 jednocześnie Pełnomocnika UG ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych. Odpowiada za realizację zadań związanych z ewaluacją jednostek naukowych, strategiami publikacyjnych i ocenami naukowych, rozwojem kariery badawczej, a także z zakresu współpracy międzynarodowej. Wysoko oceniana przez uczestników szkoleń i rekomendowana przez CK IDEA.

 

Co zapewniamy:
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- wyspecjalizowaną kadrę 
- liczebność grupy dostosowaną do specyfiki tematu szkolenia
- certyfikaty

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.