Gościmy

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w Ustawie 2.0 i w aktach wykonawczych – obowiązki sprawozdawcze uczelni publicznych oraz instytutów PAN i instytutów badawczych

Program i materiały szkoleniowe opracowane zostały na podstawie Rozporządzenia z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Termin szkolenia : 
13.05.2019 - Warszawa
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 680,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

1. Zakres zmian przedmiotowych w zarządzeniu wewnętrznym rektora w sprawie organizacji, gromadzenia i raportowania danych w Systemie POL-on - określenie ról i zakresów kompetencyjnych administracji uczelni, celem implementacji regulacji prawnych oraz wdrożenia do praktyki sprawozdawczej.

2. Odpowiedzialność rektora oraz sankcje prawne i administracyjne kary pieniężne za niesystematyczne, nieprawidłowe, nierzetelne i nieterminowe aktualizowanie danych w Systemie POL-on.

3. Terminarz wprowadzania, aktualizowania, archiwizowania i usuwania danych w Systemie POL-on (zestawienie tabelaryczne).

4. Analiza porównawcza zakresu raportowanych danych na gruncie Ustawy 2.0 i nowego rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Systemie POL-on w stosunku do przepisów dotychczasowych (zestawienia tabelaryczne).

5. Charakterystyka szczegółowych danych sprawozdawczych raportowanych w Systemie POL-on, ze szczególnym uwzględnieniem nowego zakresu przedmiotowego informacji dotąd nie objętych ustawowym obowiązkiem sprawozdawczym.

6. Bazy danych Systemu „POL-on”, w tym m.in.:

a) wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu, w tym m.in.:

- publikacje naukowe, patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa wyłączne do odmiany roślin oraz osiągnięcia artystyczne;

- informacje dotyczące osób prowadzących kształcenie, ale niebędących nauczycielami akademickimi;

- źródła finansowania stanowiska pracy;

- urlopy, zasiłki chorobowe lub świadczenie rehabilitacyjne.

b) wykaz studentów.

c) wykaz osób ubiegających się o stopień doktora, w tym m.in.:

- szkoła doktorska, promotor, ocena śródokresowa, stypendium doktoranckie, zatrudnienie;

- informacje o osobach ubiegających się o stopień doktora poza kształceniem w szkołach doktorskich – w trybie eksternistycznym.

d) wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in.:

- szkoły doktorskie;

- organy nadające stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki;

- informacje dotyczące oceny programowej i kompleksowej;

- informacje o prowadzonych studiach;

- rodzaje opłat za kształcenie na studiach;

- projekty naukowe, przychody z usług badawczych oraz z tytułu komercjalizacji wyników B+R lub know-how związanego z tymi wynikami;

- opisy wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i

gospodarki;

- aparatura naukowo-badawcza i infrastruktura informatyczna, o wartości przekraczającej 500 000 zł;

- inwestycje, nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe, źródła pochodzenia tych środków oraz wynik finansowy.

e) baza dokumentów w postępowaniach awansowych, w tym m.in.:

- treść rozprawy doktorskiej oraz jej streszczenie i opis;

- recenzenci i recenzje rozprawy doktorskiej;

- wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego;

- członkowie komisji habilitacyjnej;

- recenzje osiągnięć naukowych albo artystycznych.

f) baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentów.

g) baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych, w tym m.in.:

- sprawozdania z wykorzystania środków finansowych, o których mowa w art. 365 ustawy składane w trybie art. 427 ust. 1 ustawy;

- raporty z wykorzystania środków finansowych na inwestycje związane z kształceniem oraz z działalnością naukową, w tym współfinansowane ze źródeł zagranicznych;

- raporty z wykorzystania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju oraz specjalnej infrastruktury informatycznej mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa;

- raporty z wykorzystania środków finansowych przyznanych w ramach programów i przedsięwzięć ustanawianych przez ministra.

Dyskusja i pytania.

 

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.