Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Ewaluacja jakości działalności naukowej

Program i materiały szkoleniowe opracowane zostały na podstawie Rozporządzenia z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, uwzględniającego najnowsze zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 680,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Program szkolenia:

I Podstawy prawne w przedmiocie ewaluacji jakości działalności naukowej w dyscyplinach

(Ustawa 2.0; Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz; akty wykonawcze - rozporządzenia, zarządzenia i komunikaty MNiSW).

II Przepisy przejściowe w zakresie ewaluacji przeprowadzanej w 2021 r., w tym m.in.:

a) obowiązki sprawozdawcze na potrzeby ewaluacji w zakresie osiągnięć naukowych i artystycznych raportowanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce „POL-on”, w tym Polskiej Bibliografii Naukowej;

b) rejestracja indywidualnego konta w PBN i jego autentykacja (powiązanie) z Systemem POL-on i ORCID (Open Researcher and Contributor ID);

c) Systemy „POL-on” i PBN oraz raport pracownika z identyfikatorem zewnętrznym ORCID;

d) liczba punktów przyznawanych za autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018;

e) liczba punktów przyznawanych za monografie naukowe opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018, rozdziały w tych monografiach i redakcję naukową tych monografii;

f) suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji artykuły naukowe oraz monografie naukowe, rozdziały w tych monografiach naukowych i redakcje naukowe tych monografii.

III Ewaluacja jakości działalności naukowej a regulamin organizacyjny ewaluowanego podmiotu, w tym m.in.:

a) organizacja struktur administracyjnych w podmiocie odpowiedzialnych za przygotowanie osiągnięć naukowych i artystycznych w dyscyplinach do sprawozdawczości na potrzeby ewaluacji;

b) optymalizacja procesów obsługi i podziału zadań oraz zakresów kompetencyjnych w działalności administracji podmiotu na potrzeby opracowania ankiet ewaluacyjnych w poszczególnych dyscyplinach.

IV Ustawowe obowiązki ewaluowanego podmiotu i w procesie przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej oraz przyznania kategorii naukowych w poszczególnych dyscyplinach, w tym m.in.:

1. Obowiązki kierownika ewaluowanego podmiotu w zakresie składania oświadczeń na potrzeby ewaluacji o:

a) wprowadzeniu do Systemu „POL-on” informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji w dyscyplinach naukowych lub artystycznych;

b) zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w podmiocie wszystkich informacji zawartych w Systemie „POL-on” oraz dołączonych do nich elektronicznych kopii dokumentów.

c) tryb i terminy składania ww. oświadczeń oraz warunki wezwania i administracyjnego rygoru pozostawienia sprawy przyznania kategorii naukowej bez rozpoznania.

2. Obowiązki ewaluowanego podmiotu w stosunku do Komisji Ewaluacji Nauki w zakresie ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenia informacji zawartych w Systemie „POL-on”.

3. Dokumentowanie osiągnięć naukowych i artystycznych w postaci papierowej lub elektronicznej z uwzględnieniem stanu na dzień.

4. Tryb, warunki i terminy składania wniosków wraz z uzasadnieniem przez kierownika ewaluowanego podmiotu w sprawie przeprowadzenia eksperckiej oceny nie więcej niż pięciu monografii naukowych.

5. Algorytm optymalizujący - wybór osiągnięć naukowych stanowiących podstawę oceny poziomu naukowego działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w ramach danej dyscypliny naukowej:

a) termin udostępnienia w Systemie „POL-on” wykazu osiągnięć naukowych wybranych w wyniku zastosowania algorytmu optymalizującego.

b) termin złożenia wniosku przez kierownika ewaluowanego podmiotu w sprawie uwzględnienia w ewaluacji innych osiągnięć niż wybrane w wyniku zastosowania algorytmu optymalizującego.

V Zasady ustalania na potrzeby ewaluacji liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie uwzględnianych w liczbie „N”.

1. Rozszerzony raport xls Systemu „POL-on”:

a) wykaz pracowników i parametry filtrowania;

b) zatrudnienie oraz wymiar i wielkość etatu, w tym podstawowe miejsce pracy;

c) ilość oświadczonych dyscyplin;

d) procentowy udział w pierwszej oświadczonej dyscyplinie;

e) ilość dyscyplin w oświadczeniu N;

f) proporcje w dyscyplinach.

2. Liczba „N” a limity liczby osiągnięć naukowych albo artystycznych uwzględnianych w ramach poszczególnych kryteriów ewaluacji.

3. Liczba i zasady zaliczania w ewaluacji osiągnięć naukowych lub artystycznych osób, które nie zostały uwzględnione przy określeniu liczby „N” a były zatrudnione w ewaluowanym podmiocie w okresie objętym ewaluacją.

4. Liczba i zasady uwzględniania w ewaluacji osiągnięć naukowych lub artystycznych osób, które odbywały kształcenie w szkole doktorskiej w okresie objętym ewaluacją.

5. Zasady i warunki zmniejszania liczby publikacji naukowych lub osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ewaluacji w ramach danej dyscypliny naukowej a obowiązek składania oświadczeń:

a) oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, w której pracownik prowadzi działalność naukową.

b) oświadczenie upoważniające ewaluowany podmiot do zaliczenia pracownika do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej.

c) oświadczenie upoważniające ewaluowany podmiot do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych pracownika na potrzeby ewaluacji.

VI Rodzaje osiągnięć naukowych uwzględnianych w ewaluacji, w tym osiągnięcia interdyscyplinarne, dla których ewaluowany podmiot określa procentowy udział środków finansowych przyznanych na realizację projektu przypadających na daną dyscyplinę naukową oraz procentowy udział badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach danej dyscypliny naukowej w przychodach z tego tytułu, w tym m.in.:

a) publikacje naukowe, w tym nowe definicje artykułu naukowego i monografii naukowej - wymóg merytorycznego związku z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej;

b) prawa wyłączne i ochronne - wynik działalności naukowej prowadzonej w ewaluowanym podmiocie w ramach dyscypliny naukowej;

c) efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (projekty badawcze i rozwojowe; komercjalizacja wyników B+R; know-how; usługi badawcze na zlecenie) - związek z dyscypliną naukową wskazaną przez ewaluowany podmiot w Systemie „POL-on”;

d) wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, w tym m.in.:

- wymogi formalne przygotowania opisów wpływu;

- formy dokumentacji dowodów związku między wynikami B+R albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa;

e) poziom artystyczny prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej, w tym rodzaje osiągnięć.

VISzczegółowe kryteria i wartości punktowe oraz sposób oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej.

1. Kryterium prestiżu i zasady przyznawania liczby punktów za artykuły naukowe oraz monografie naukowe, redakcje naukowe tych monografii i rozdziały w tych monografiach, w tym wieloautorskie.

2. Całkowita a przeliczeniowa wartość punktowa wieloautorskich publikacji naukowych (artykuł, monografia, redakcja, rozdział), w tym iloczyn tej wartości.

3. Ustalenie udziału jednostkowego (slotów publikacyjnych) autorów w publikacjach jednoautorskich i wieloautorskich.

4. Ustalenie wartości punktowej dla udziału jednostkowego.

5. Ustalenie sumy udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe.

6. Wagi podstawowych kryteriów ewaluacji w poszczególnych grupach nauk.

7. Metoda (algorytm) porównania parami ocen w zakresie podstawowych kryteriów ewaluacji z wartościami referencyjnymi dla kategorii naukowych.

8. Zasady ewaluacji i warunki dodatkowej oceny eksperckiej podmiotów zaliczanych do kategorii naukowej A+.

Podsumowanie i wnioski końcowe oraz indywidualne konsultacje.

 

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.