Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Ustawa 2.0 - prowadzenie studiów i ewaluacja jakości kształcenia

Termin szkolenia : 
wkrótce
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 680,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

I Podstawy prawne w zakresie prowadzenia studiów i ewaluacji jakości kształcenia.

a) Charakterystyka zmian przepisów prawnych w zakresie prowadzenia studiów i ewaluacji jakości kształcenia.

b) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;

c) akty wykonawcze do Ustawy 2.0 - rozporządzenia MNiSW;

d) nowy statut PKA.

II Prowadzenie studiów.

1. Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe.

2. Nowe definicje, terminy i pojęcia w obszarze prowadzenia studiów.

3. Organy uczelni uprawnione do:

a) tworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;

b) ustalania programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego;

c) uchwalania regulaminu studiów;

d) ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne.

4. Rodzaje studiów i zasady ich organizacji.

a) indywidualne - międzydziedzinowe;

b) wspólne - prowadzone z innym podmiotem systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową;

c) dualne - prowadzone z udziałem pracodawcy;

d) prowadzone we współpracy z organem lub organizacją.

5. Formalne warunki uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów, w tym posiadanie odpowiedniej kategorii naukowej:

a) przyporządkowanie kierunku studiów do dyscypliny lub dyscyplin naukowych;

b) zasady uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu (ogólnoakademicki lub praktyczny);

c) zasady uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela;

d) zasady uzyskania pozwolenia na utworzenie studiów na kierunkach lekarskim lub lekarsko-dentystycznym;

e) zasady tworzenia studiów bez wymogu uzyskania pozwolenia;

f) zasady tworzenia jednolitych studiów magisterskich.

6. Wymagania dotyczące zakresu wniosku wraz z załącznikami o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku poziomie i profilu.

7. Szczegółowe kryteria i standardy recenzowania wniosków o pozwolenie na utworzenie studiów.

8. Katalog przyczyn odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia na utworzenie studiów.

III Prowadzenie kształcenia na studiach.

1. Warunki i wymagania jakie muszą spełniać programy studiów, w tym m.in.:

a) sposób konstrukcji programu studiów oraz jego zgodność ze standardem kształcenia;

b) formułowanie efektów uczenia się (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia oraz charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji;

c) opis procesu oraz treści programowe prowadzące do uzyskania efektów uczenia się;

d) sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych w trakcie kształcenia;

e) systematyczna ocena i doskonalenie programu studiów;

f) program studiów a kryteria oceny programowej.

2. Wymagania dotyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

IV Ewaluacja jakości kształcenia przez Polską Komisję Akredytacyjną.

1. Zasady przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia na studiach, w tym m.in.:

a) rodzaje podmiotów, które przeprowadzają ocenę z inicjatywy lub na wniosek;

b) postępowanie oceniające, raport samooceny uczelni, ramowy plan wizytacji, raport zespołu oceniającego, stanowisko uczelni w odpowiedzi na raport, opinia oraz uchwała PKA z uzasadnieniem i zaleceniami;

c) typy ocen programowych i kompleksowych;

d) okres na jaki wydawana jest ocena;

e) obowiązki informacyjne uczelni dotyczące udostępniania informacji o wyniku oceny.

2. Forma ewaluacji jakości kształcenia, w tym m.in.:

a) cykliczna ocena programowa na kierunku studiów;

b) szczegółowe kryteria i standardy oraz tryb i procedura przeprowadzania oceny programowej (profil: ogólnoakademicki; praktyczny);

c) zasady doboru kierunków studiów do oceny programowej w danym roku;

d) warunki wydawania oceny programowej;

e) ocena kompleksowa skuteczności działań na rzecz zapewniania jakości kształcenia;

f) szczegółowe kryteria i standardy oraz tryb i procedura przeprowadzania oceny kompleksowej;

g) ocena programowa i kompleksowa a certyfikaty i akredytacje krajowych lub międzynarodowych podmiotów dokonujących ocen jakości kształcenia.

3. Inne zadania PKA w stosunku do uczelni, w tym m.in. w zakresie:

a) przyznawania Certyfikatów Doskonałości Kształcenia potwierdzających osiągnięcia wyróżniającego poziomu kształcenia na kierunku studiów o określonym poziomie i profilu;

b) wyrażania opinii w sprawie spełniania przez uczelnie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz związku studiów ze strategią uczelni;

c) udzielenia przez uczelnie wyjaśnień i informacji;

d) przeprowadzania wizytacji uczelni.

Bazy danych Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym „POL-on” objęte ustawowym obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie prowadzenia studiów.

1. Zakres przedmiotowy raportowanych danych do Systemu „POL-on”, w tym m.in.:

a) wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego, w tym pozwoleń na utworzenie studiów, prowadzonych studiach i prowadzonym kształceniu specjalistycznym;

b) wykaz studentów;

c) wykaz nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, w tym informacje o zajęciach prowadzonych w ramach poszczególnych programów studiów oraz informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów - w przypadku innych osób prowadzących zajęcia;

d) baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentów, w tym informacje o wzorach dyplomów ukończenia studiów, odpisów dokumentów, świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz zaświadczeń o ukończeniu studiów i studiów podyplomowych.

2. Terminarz raportowania danych do Systemu „POL-on” oraz ich aktualizowania, archiwizowania i usuwania - przepisy przejściowe i końcowe.

3. Oświadczenia rektora potwierdzające zgodność ze stanem faktycznym wprowadzonych danych do Systemu „POL-on” oraz tryb i terminy ich składania.

4. Sankcje prawne i administracyjne kary pieniężne za niesystematyczne, nieprawidłowe, nierzetelne i nieterminowe aktualizowanie danych w Systemie „POL-on”.

5. Rola i znaczenie przetwarzania danych w Systemie „POL-on”, w tym m.in. w zakresie:

a) wydawania pozwoleń na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu,

b) ewaluacji jakości kształcenia;

c) nadzoru nad systemem szkolnictwa wyższego przez MNiSW.

Podsumowanie i wnioski końcowe oraz indywidualne konsultacje.

 

Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

Co zapewniamy:

- materiały szkoleniowe w wersji papierowej

- wyspecjalizowaną kadrę 

- certyfikaty

- serwis obiadowy oraz całodzienny serwis kawowy

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.