Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Ewaluacja jakości działalności naukowej oraz System POL-on świetle projektów rozporządzeń MNiSW z 22 lutego 2018 r.

W dniu 22 lutego 2018 r. MNiSW opublikowało następujące projekty rozporządzeń:

Rozporządzenie MNiSW w sprawie systemów informatycznych szkolnictwa wyższego i nauki.

Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Termin szkolenia : 
26.04.2018 - Warszawa, ul. Towarowa 22, wejście A, II piętro, CSK Jupiter
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

 

Moduł 1. Ewaluacja jakości działalności naukowej.

1. Zasady ewaluacji jakości działalności naukowej.

2. Obowiązek kierownika podmiotu do składania wniosku i oświadczeń w Systemie POL-on o:

    przeprowadzenie ewaluacji;

    wprowadzeniu do systemu POL-on informacji niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji;

    zgodności ze stanem faktycznym i dokumentacją dostępną w podmiocie, wszystkich informacji zawartych w Systemie POL-on oraz dołączonych do nich elektronicznych kopii dokumentów.

2.1. Termin, tryb i forma składania wniosku i oświadczeń.

3. Rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych uwzględnianych w ewaluacji jakości działalności naukowej.

3.1. Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych:

    artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w materiałach konferencyjnych, zamieszczonych w wykazie czasopism naukowych.

    artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych wykazie czasopism (publikacja musi spełniać dodatkowe wymogi formalne).

    monografie naukowe wydane przez wydawnictwa ujęte w wykazie wydawnictw oraz redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach;

    monografie naukowe, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach wydane przez wydawnictwa nie ujęte wykazie wydawnictw;

    udzielone patenty na wynalazki.

3.2. Ocena poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej.

    szczegółowy wykaz rodzajów osiągnięć artystycznych;

    udzielone patenty na wynalazki w zakresie dyscypliny sztuki plastyczne.

3.3. Zasady i warunki uwzględniania osiągnięć autorów, współautorów oraz podmiotu w ewaluacji:

    wieleautorskie artykuły naukowe;

    wieleautorskie monografie naukowe;

4. Określenie liczby „N” a liczba osiągnięć uwzględnianych w ocenie poziomu naukowego lub artystycznego prowadzonej działalności naukowej.

4.1. Liczba osiągnięć uwzględnianych w ocenie poziomu naukowego lub artystycznego prowadzonej działalności naukowej:

    krotność średniej arytmetycznej liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej;

    nie większa niż 3-krotność liczby N;

    nie większa niż 0,5 liczby N;

    iloczyn liczby 4 i udział czasu pracy w danej dyscyplinie;

    limity procentowe;

    szczególne przypadki zmniejszenia liczby możliwych osiągnięć uwzględnianych w ewaluacji;

    dyscyplina naukowa a obszar tematyczny czasopisma naukowego określonego według klasyfikacji All Science Journal Classifłcation (ASJC).

5. Podstawowe kryteria ewaluacji i ich waga oraz algorytm porównania podmiotu z podmiotem referencyjnym.

5.1. Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć naukowych i artystycznych.

5.2. Wysokość liczby punktów przyznawanych za autorstwo:

    artykułu naukowego (5; 20-200), w tym algorytm przyznawania punktów za współautorstwo artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym albo w materiałach konferencyjnych;

    artykułu naukowego wydanego w czasopismach naukowych będących przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu MNiSW wspierającego polskie czasopisma naukowe;

    artykułu naukowego wydanego w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie MNiSW w części A, B lub C;

    monografii naukowej (20; 80; 250);

    redakcji naukowej monografii naukowej (10; 40; 125);

    rozdziału w monografii naukowej (5; 20; 70);

    patentu (15; 30; 50).

5.3. Zasady oceny eksperckiej poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej.

6. Ocena efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych obejmująca następujące rodzaje osiągnięć:

    projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane w trybie konkursowym przez instytucje zagraniczne, organizacje międzynarodowe lub instytucje krajowe, z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków m.in. na działalność statutową.

    projekty obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe finansowane przez przedsiębiorców;

    środki finansowe uzyskane przez ewaluowany podmiot z tytułu komercjalizacji bezpośredniej lub pośredniej wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

6.1. Wysokość liczby punktów przyznawanych za efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (10; 40; 80).

6.2. Liczba projektów uwzględnianych przy ocenie efektów finansowych badań naukowych prac rozwojowych w danej dyscyplinie a liczba N.

6.3. Szczególne przypadki zwiększenia liczby punktów o 100% za określone rodzaje osiągnięć.

7. Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

7.1. Tzw. „opisy wpływu" zawierające udowodniony związek między najważniejszymi wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska przyrodniczego lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

7.2. Liczba możliwych do uwzględnienia w ewaluacji „opisów wpływu" w ramach danej dyscypliny naukowej albo artystycznej a Liczba N.

7.3. Skala punktowa „opisu wpływu" (0;10; 20;35;50;70; 100).

7.4. Wymogi formalne poprawnego przygotowania „opisu wpływu":

    objętość w arkuszach wydawniczych;

    język;

    deponowanie w Systemie POL-on.

8. Sposób określania kategorii naukowej i przeprowadzania dokumentowania ewaluacji.

 Moduł 2. Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

1. Tryb i terminy wprowadzania danych Systemu POL-on oraz ich aktualizowania, archiwizowania i usuwania.

2. Szczegółowy zakres danych zamieszczanych w wykazach:

    nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej;

    osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora;

    patentów na wynalazek;

    dorobku publikacyjnego (artykuły; monografie; rozdziały w monografiach naukowych);

    osiągnięć artystycznych;

    realizowanych krajowych i międzynarodowych projektach obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe;

    wydawanych przez jednostkę czasopism naukowych;

3. Wykaz i źródła finansowania inwestycji oraz nakłady na działalność badawczo-rozwojową i wysokość przychodów z komercjalizacji albo know-how.

4. Podsumowanie i wnioski końcowe.

 Prelegent:

dr Wojciech Majkowski

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.