Gościmy

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Ustawa 2.0 - nowy system prawny finansowania nauki, zasad ewaluacji jakości działalności naukowej oraz raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Program i materiały szkoleniowe opracowane zostały na podstawie projektu ustawy z 16 marca 2018 r., uwzględniającego najnowsze zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu w dniu 5 kwietnia br.

Termin szkolenia :
 
18.04.2018 - Kraków, ul. Św.Filipa 23/3 - Sale szkoleniowe Archeion - Sala ,,Kartezjusza"
Godziny szkolenia: 10.00- 16.00
Cena szkolenia za jedną osobę: 597,00 zł netto (brutto w przypadku gdy szkolenie finansowane będzie ze środków publicznych)

Opis i uczestnicy szkolenia:

       Pierwsze z planowanych seminariów z zakresu reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego na gruncie Ustawy 2.0, otwiera cykl szkoleń, jako integralnych części, prezentujących kompleksowo zmiany przepisów prawnych w praktyce funkcjonowania uczelni wyższych w świetle Konstytucji dla Nauki jako pierwszego filaru Strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki.

       Szkolenia organizowane będą zarówno w formule seminariów jak i warsztatów w zależności od specyfiki i wymogów oraz charakteru omawianych zagadnień problemowych. Ogłaszane będą sukcesywnie w miarę postępów prac legislacyjnych nad ustawą i publikowania kolejnych aktów wykonawczych.

       Myślą przewodnią proponowanych szkoleń jest przygotowanie, pracowników administracji uczelni zarówno centralnej jak i wydziałowej na różnych poziomach działania jej struktury organizacyjnej - dziekanaty, piony, działy, biura, sekcje czy samodzielne stanowiska, w tym pracowników funkcyjnych wydziałów, instytutów, katedr czy zakładów - dziekani, dyrektorzy, wicedyrektorzy czy kierownicy, do zmian w systemie funkcjonowania uczelni na gruncie Ustawy 2.0.

       Zakres omawianej problematyki seminarium obejmuje zarówno tematykę zmian regulacji prawnych jak i praktyk organizacyjnych prowadzących do skutecznego i sprawnego zaplanowania kierunków działań reorganizacyjnych i procesów wdrożeniowych wynikających z Ustawy 2.0.

       W związku z powyższym seminarium wprowadzające prezentując poniższe, współzależne wzajemnie moduły tematyczne stawia za cel, szczegółową charakterystykę ustawowych rozwiązań prawnych, które w konsekwencji wprowadzają daleko idące zmiany w funkcjonowaniu uczelni oraz perspektywę przygotowania administracji do nowych zadań i wyzwań tzn. przesunięcia akcentu zarządzania z podstawowych jednostek organizacyjnych tj. wydziałów na poziom całej uczelni:

       > Finansowanie systemu nauki i szkolnictwa wyższego, w tym gospodarka finansowa a posiadana kategoria naukowa i status uczelni akademickiej;

       > Ewaluacja jakości działalności naukowej, w tym szkół doktorskich a zasady posiadania uprawnień do nadawania stopni i tytułu naukowego;

       > Systemy informatyczne nauki i szkolnictwa wyższego POL-on;

       > Nauczyciele akademiccy a kryteria oceny okresowej oraz uzyskiwanie stopni i tytułu naukowego.

W kalendarzu zaplanowanych szkoleń z zakresu Ustawy 2.0 jako następne zaproponowane zostaną następujące tematy:

       > Ustawa 2.0 - statut i regulamin organizacyjny uczelni jako podstawowe dokumenty regulujące jej działanie;

       > Ustawa 2.0 i tzw. duża ustawa o innowacyjności a komercjalizacja wyników B+R oraz know-how w podmiotach prowadzących działalność naukową.

Frazy kluczowe i program szkolenia:

Ustawa 2.0; finansowanie nauki i naukowców; rodzaje strumieni finansowania dla uczelni; kryteria i ewaluacja wyników B+R; kategoria naukowa=status uczelni=posiadanie uprawnień; oświadczenia składane na potrzeby ewaluacji; POL-on; PBN; status uczelni akademickiej; uczelnie federacyjne; uprawnienia do nadawania stopni i tytułu naukowego; ścieżki kariery akademickiej; Szkoły doktorskie; pracownik badawczy i badawczo-dydaktyczny; klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych wg. OECD a obecny podział na obszary, dziedziny i dyscypliny; definicja działalność B+R; wykaz wydawców i czasopism punktowanych MNiSW; SCOPUS; ORCID; SNIP; DOI.

Moduł nr 1. Ustawa 2.0 – systemowe zmiany o charakterze prawnym, administracyjnym, merytorycznym i terminologicznym - przepisy ogólne, zmieniające, dostosowujące, uchylające, przejściowe i końcowe.

1. Kalendarz przepisów przejściowych - uchylenie aktów normatywnych w aktualnym stanie prawnym a terminarz wchodzenia w życie poszczególnych przepisów ustawy w zakresie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, ewaluacji jakości działalności naukowej, posiadania uprawnień do nadawania stopni i tytułu naukowego oraz raportowania danych do Systemu POL-on.

2. Harmonogram, pakiet prac i perspektywa nowych zadań na gruncie Ustawy 2.0 - zaplanowanie w uczelni kierunków działań reorganizacyjnych i procesów wdrożeniowych wynikających z Ustawy 2.0 tzn. przesunięcia akcentu zarządzania z podstawowych jednostek organizacyjnych tj. wydziałów na poziom całej uczelni.

Moduł nr 2. Ewaluacja jakości działalności naukowej.

1. Kategoria naukowa a warunki progowe uzyskania statusu uczelni akademickiej - uniwersytetu, akademii lub politechniki.

2. Zasady i kryteria ewaluacji uczelni, w tym tzw. uczelni federacyjnych:

2.1. Poziom naukowy prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;

2.2. Efekty działalności naukowej;

2.3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

3. Określenie liczby dyscyplin naukowych, w których uczelnia prowadzi B+R oraz liczby pracowników prowadzących działalność naukową lub twórczość artystyczną w ramach poszczególnych dyscyplin według klasyfikacji uwzględniającej systematykę OECD za rok 2017 do ewaluacji za lata 2017-2020.

3.1. System dokumentowania osiągnięć naukowych powstałych w związku z zatrudnieniem na danej uczelni i przypisanych do danej dyscypliny na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

3.2. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) – „Enter once, reuse often” „Wprowadź raz, używaj często” (rejestracja „krok po kroku”, zastosowanie oraz integracja identyfikatora) - elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami, w tym z Polską Bibliografią Naukową, bazą Scopus, profilem ResearcherID oraz wydawcami czasopism i monografii naukowych.

3.3. ORCID a System POL-on i wykaz nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej wykazywanych do ewaluacji jakości działalności naukowej.

4. Formularze wymaganych oświadczeń na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej oraz terminarz ich składania:

       > Oświadczenie pracownika o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje.

       > Oświadczenie pracownika upoważniające zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową.

       > Oświadczenie pracownika upoważniające dany podmiot do wykazania jego osiągnięć na potrzeby ewaluacji w ramach poszczególnych dyscyplin.

Moduł nr 3. Finansowanie nauki.

1. Nowy zakres merytoryczny terminu działalności naukowej, w tym nowe definicje badań podstawowych, aplikacyjnych i prac rozwojowych oraz twórczości artystycznej.

2. Środki finansowe na naukę - przeznaczenie i zakres dotacji, wysokość i algorytm dotacji, zaliczkowe przekazywanie transz dotacji i niewykorzystane środki.

3. Zakres nadzoru MNiSW nad prawidłowością wydatkowania w uczelni środków publicznych oraz zmiany w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego.

4. Podział środków finansowych na naukę przyznawanych w ramach dotacji podmiotowej i celowej.

5. Dotacja badawczo-dydaktyczna, w tym finansowanie działalności naukowej - utrzymania potencjału badawczego, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz kształcenia w szkole doktorskiej.

6. Konkursy „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz „Regionalna inicjatywa doskonałości” - kryteria oceny wniosków.

7. Inwestycje związane z działalnością naukową.

8. Utrzymanie unikatowej w skali kraju aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego lub specjalnej infrastruktury informatycznej.

9. Finansowanie strategicznej infrastruktury badawczej wpisanej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej - kryteria oceny wniosków.

10. Opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych lub statutu konsorcjum działających na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej.

11. Zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

12. Programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra.

Moduł nr 4. Systemy informatyczne nauki i szkolnictwa wyższego POL-on.

1. Obowiązki ustawowe podmiotów wprowadzających dane oraz kary, w tym finansowe za niesystematyczne, nieprawidłowe, nierzetelne i nieterminowe aktualizowanie danych w Systemie POL-on.

2. Odpowiedzialność rektora, w tym organów uczelni wykonujących jego kompetencje za wprowadzanie, aktualizowanie, archiwizowanie i usuwanie danych z Systemu POL-on.

3. Oświadczenia rektora potwierdzające, że dane wprowadzone do Systemu POL-on przez podmiot są zgodne ze stanem faktycznym oraz tryb i terminy ich składania.

4. Nowe bazy danych Systemu POL-on a dotychczasowe moduły – analiza porównawcza.

5. Nowe informacje o pracownikach badawczych i badawczo-dydaktycznych oraz osobach biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej raportowane do Systemu POL-on na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej.

6. Raporty z wykorzystania środków finansowych wraz z rozliczeniem finansowym poniesionych kosztów wprowadzane do Systemu POL-on.

Podsumowanie i wnioski końcowe.

1. Funkcjonowanie uczelni w systemie nauki i szkolnictwa wyższego przed i po reformie – analiza porównawcza najważniejszych zmian systemowych i programowych.

2. Zapowiedź i krótka charakterystyka problematyki kolejnych szkoleń:

       > Ustawa 2.0 - statut i regulamin organizacyjny uczelni jako podstawowe dokumenty regulujące jej działanie.

       > Ustawa 2.0 i tzw. duża ustawa o innowacyjności a komercjalizacja wyników B+R oraz know-how w podmiotach prowadzących działalność naukową.

Prelegent:

Wojciech Majkowski

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.